Redigere strenginnehold

Følgende funksjoner redigerer, formaterer og justerer innholdet i strenger. Bruk operatorene og eller + for å sette sammen strenger.

Formatfunksjon

Konverterer et numerisk uttrykk til en streng, og formaterer det deretter i henhold til formatet du angir.

LCase-funksjon

Konverterer alle store bokstaver i en streng til små bokstaver.

Venstre funksjon

Returnerer antallet tegn lengst til venstre som du angir for et strenguttrykk.

LSet Uttrykk

Justerer en streng til venstre for en strengvariabel, eller kopierer en variabel av en brukerdefinert type til en annen variabel av en annen brukerdefinert type.

LTrim-funksjon

Fjerner alle innledende mellomrom i starten av et strenguttrykk.

Mid Funksjon, Mid Uttrykk

Returnerer den angitte delen av et strenguttrykk (Mid-funksjon), eller erstatter delen av et strenguttrykk med en annen streng (Mid-uttrykk).

Erstatt funksjon

Erstatter en streng med en annen.

Høyre funksjon

Returnerer "n"-tegnene lengst til høyre i et strenguttrykk.

RSet Uttrykk

Høyrejusterer en streng i en strengvariabel, eller kopierer en brukerdefinert variabeltype til en annen.

RTrim-funksjon

Sletter mellomrommene på slutten av et strenguttrykk.

Trimfunksjon

Fjerner alle innledende og etterfølgende mellomrom fra et strenguttrykk.

UCase-funksjon

Konverterer små bokstaver i en streng til store bokstaver.

Splitt funksjon

Returnerer en matrise med delstrenger fra et strenguttrykk.

Join Funksjon

Returnerer en streng fra et antall delstrenger i en strengmatrise.

ConvertToURL-funksjonen

Konverterer et systemfilnavn til en fil-URL.

ConvertFromURL-funksjonen

Konverterer en fil-URL til et systemfilnavn.

Supporter oss!