Val-funksjon

Bruk funksjonen Val til å konvertere en streng som representerer et tall til numerisk datatype.

note

Strengen som sendes til Val-funksjonen er stedsuavhengig. Dette betyr at komma tolkes som tusenvis skilletegn og en prikk brukes som desimalskilletegn.


Syntaks:


  Val (tekst som streng)
 

Returverdi:

Dobbel

Parametre:

Tekst: Streng som representerer et tall.

Hvis bare en del av strengen inneholder tall, konverteres bare de første passende tegnene i strengen. Hvis strengen ikke inneholder noen tall, returnerer Val 0.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


  Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.1") + 1 ' 124.1
    ' Mindre enn 123,1 er tolket som 1231 siden "," er tusenskilletegn
    MsgBox Val("123,1") + 1 ' 1232
    ' Alle tall evalueres fram til et ikke-numerisk tegn er nådd
    MsgBox Val("123.4A") ' 123.4
    ' Eksemplet nedenfor returnerer 0 (null) siden den angitte strengen ikke starter med et tall
    MsgBox Val("A123.123") ' 0
  End Sub
 

Supporter oss!