IsArray Funksjon

Bestemmer om en variabel er et datafelt i en matrise.

Syntaks


IsArray (Var)

Returverdi

Boolean

Parameter

Var: Enhver variabel som du vil teste om den er erklært som en matrise. Hvis variabelen er en matrise, returnerer funksjonen True, ellers returneres Usann .

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Supporter oss!