Konst Uttrykk

Definerer én eller flere identifikatorer som konstanter.

En konstant er en variabel som bidrar til å forbedre lesbarheten til et program. Konstanter er ikke definert som en bestemt type variabel, men brukes snarere som plassholdere i koden. Du kan bare definere en konstant én gang, og den kan ikke endres.

Syntaks:

Konst syntaks


[Global|Private|Public] Konst navn = uttrykk[, ...]

Parametre:

navn: Enhver identifikator som følger standard variabe-lnavnekonvensjoner.

uttrykk: Ethvert bokstavelig uttrykk.

Datatypen må utelates. Når et bibliotek blir lastet inn i minnet, konverterer LibreOffice Basic programkoden internt slik at hver gang en konstant brukes, erstatter det definerte uttrykket det.

Omfang

Som standard er konstanter definert som private i moduler og rutiner. Konstanter kan gjøres offentlige eller globale for å kunne brukes fra alle moduler, og fra alle Basic-biblioteker.

Globale, Private og Offentlige spesifikasjoner kan bare brukes for modulkonstanter.

Eksempel:


 Konst EARTH = "♁" ' modul omfang
 Privat Konst MOON = "☾" ' modul omfatning
 Offentlig Konst VENUS="♀", MARS="♂" ' generell omfatning
 Global Konst SUN = "☉", STAR = "☆" ' generell omfatning
 
 Sub ExampleConst
   Konst SUN = 3 * 1.456 / 56 ' SUN er lokal
   MsgBox SUN,, MOON ' SUN global konstant er uendret
   Const Pgm = "Program", Var = 1.00
   MsgBox Pgm & " " & Var, , VENUS &" and "& MARS
 End Sub

Enum uttrykk

Type uttrykk

Supporter oss!