CBool funksjon

Konverterer et uttrykk eller et sett med uttrykk til et boolsk. Et uttrykk er satt sammen av strenger, tall og operatorer. Sammenligning, logiske eller matematiske operatorer er tillatt inne i uttrykk.

Syntaks:


 CBool (expression As Variant) As Boolean

uttrykk kan være et tall eller et sett med kombinerte uttrykk.

Returverdi:

Boolsk

Parametre:

uttrykk: Et logisk uttrykk, en matematisk formel, et numerisk uttrykk eller et sett med uttrykk kombinert med operatorer. Under uttrykksevaluering har logiske operatorer forrang over sammenligningsoperatorer , som igjen har forrang over matematiske operatorer.

uttrykket kan være et tall eller en matematisk formel. Når lik 0, returneres Usann, ellers returneres Sann.

Flere uttrykk som expr1 [[{operator] expr2]..] kan kombineres. expr1 og expr2 kan være en hvilken som helst streng eller numeriske uttrykk du ønsker å evaluere. CBool kombinerer uttrykkene og returnerer enten True eller False. operator kan være en matematisk operator, logisk operator eller sammenligningsoperator.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

I de følgende eksemplene evaluerer CBool-funksjonen et logisk uttrykk, en matematisk formel og verdien som returneres av Instr-funksjonen. Funksjonen sjekker om tegnet "a" finnes i setningen som ble skrevet inn av brukeren.


Sub ExampleCBool
  Skriv ut CBool( 1>2 Xor 44) ' beregner til Sann
  Skriv ut CBool( uttrykk := 15 /2 -7.5 ) ' viser Usann om uttrykk er lik 0
  txt = InputBox("Vennligst skriv inn en kort setning:")
  ' Bevis hvis tegnet "a" vises i setningen.
  ' I stedet for kommandolinjen
  ' If Instr(Input, "a")<>0 Then...
  ' CBool-funksjonen brukes slik:
  If CBool(Instr(txt, "a")) Then
    MsgBox "Tegnet »a« vises i setningen du skrev inn!"
  EndIf
End Sub

Supporter oss!