Variabler

Følgende utsagn og funksjoner er for arbeid med variabler. Du kan bruke disse funksjonene til å deklarere eller definere variabler, konvertere variabler fra en type til en annen, eller bestemme variabeltypen.

CCur Funksjon

Konverterer et strenguttrykk eller numerisk uttrykk til et valutauttrykk. Lokalinnstillingene brukes for desimalskilletegn og valutasymboler.

CBool funksjon

Konverterer et uttrykk eller et sett med uttrykk til et boolsk. Et uttrykk er satt sammen av strenger, tall og operatorer. Sammenligning, logiske eller matematiske operatorer er tillatt inne i uttrykk.

CDate-funksjon

Konverterer en hvilken som helst streng eller numerisk uttrykk til en datoverdi.

CDec Funksjon

Konverterer et strenguttrykk eller numerisk uttrykk til et desimaluttrykk.

CDbl-funksjon

Konverterer ethvert numerisk uttrykk eller strenguttrykk til en type, double.

Cint-funksjon

Konverterer en hvilken som helst streng eller numerisk uttrykk til et heltall.

CLng-funksjon

Konverterer hvilken som helst streng eller numerisk uttrykk til et langt heltall.

Konst Uttrykk

Definerer én eller flere identifikatorer som konstanter.

CSng Funksjon

Konverterer hvilken som helst streng eller numerisk uttrykk til datatype Single.

CStr-funksjon

Konverterer et hvilket som helst numerisk uttrykk til et strenguttrykk.

CVar Funksjon

Konverterer et strenguttrykk eller numerisk uttrykk til et variantuttrykk.

CVErr Funksjon

Konverterer et strenguttrykk eller numerisk uttrykk til et variantuttrykk av undertypen "Feil".

DefBool uttrykk

Hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert, setter DefBool-setningen standard datatype for variabler, i henhold til et bokstavområde.

DefCur Uttrykk

Hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert, setter DefCur-uttrykket standardvariabeltypen, i henhold til et bokstavområde.

DefDate uttrykk

Hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert, setter DefDate-setningen standardvariabeltypen, i henhold til et bokstavområde.

DefDbl uttrykk

Angir standard variabeltype, i henhold til et bokstavområde, hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert.

DefErr Uttrykk

Hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert, setter DefErr-setningen standardvariabeltypen, i henhold til et bokstavområde.

DefInt uttrykk

Angir standard variabeltype, i henhold til et bokstavområde, hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert.

DefLng uttrykk

Angir standard variabeltype, i henhold til et bokstavområde, hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert.

DefObj uttrykk

Angir standard variabeltype, i henhold til et bokstavområde, hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert.

DefSng Uttrykk

Hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert, setter DefSng-setningen standardvariabeltypen, i henhold til et bokstavområde.

DefStr uttrykk

Hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert, setter DefStr-setningen standardvariabeltypen, i henhold til et bokstavområde.

DefVar uttrykk

Angir standard variabeltype, i henhold til et bokstavområde, hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert.

Dim uttrykk

Deklarer variabler eller matriser.

ReDim uttrykk

Deklarer eller redefinerer variabler eller matriser.

Skriv inn uttrykk

Definer ikke-UNO-datastrukturer.

IsArray Funksjon

Bestemmer om en variabel er et datafelt i en matrise.

IsDate Funksjon

Tester om et numerisk eller strenguttrykk kan konverteres til en Dato-variabel.

IsEmpty-funksjonen

Tester om en Variant-variabel inneholder Empty-verdien. Empty-verdien indikerer at variabelen ikke er initialisert.

IsError-funksjon

Tester om en variabel inneholder en feilverdi.

IsNull-funksjonen

Tester om en variant inneholder den spesielle Null-verdien, noe som indikerer at variabelen ikke inneholder data.

IsNumeric Funksjon

Tester om et uttrykk er et tall. Hvis uttrykket er et tall, returnerer funksjonen Sann, ellers returnerer funksjonen Usann.

IsObject-funksjon

Tester om en variabel er et objekt, i motsetning til primitive datatyper som datoer, tall, tekster. Funksjonen returnerer Sann hvis variabelen er et objekt, ellers returnerer den Usann.

LBound-funksjon

Returnerer den nedre grensen til en matrise.

UBound-funksjon

Returnerer den øvre grensen til en matrise.

Let uttrykk

Tildeler en verdi til en variabel.

Matrisefunksjon

Returnerer typen Variant med et datafelt.

DimArray-funksjon

Returnerer en variantmatrise.

Slett uttrykk

Sletter innholdet i matrise-elementer i matriser med fast størrelse, og frigjør minnet som brukes av matriser med variabel størrelse.

Basisuttrykk for alternativer

Definerer standard nedre grense for matriser som 0 eller 1.

Alternativ Eksplisitt uttrykk

Spesifiserer at hver variabel i programkoden må deklareres eksplisitt med Dim-setningen.

Offentlig uttrykk

Dimensjonerer en variabel eller en matrise på modulnivå (det vil si, ikke innenfor en subrutine eller funksjon), slik at variabelen og matrisen er gyldige i alle biblioteker og moduler.

Globalt nøkkelord

Dimensjonerer en variabel eller en matrise på globalt nivå, (det vil si ikke innenfor en subrutine eller funksjon), slik at variabelen og matrisen er gyldige i alle biblioteker og moduler for gjeldende økt.

Statisk Uttrykk

Erklærer en variabel eller en matrise på prosedyrenivå i en subrutine eller en funksjon, slik at verdiene til variabelen eller matrisen beholdes etter at subrutinen eller funksjonen er avsluttet. Dim uttrykk konvensjoner er også gyldige.

TypeName-funksjon; VarType-funksjon

Returnerer tekst eller en numerisk verdi som inneholder typeinformasjon for en variabel.

Sett uttrykk

Setter en objektreferanse på en variabel.

FinnObject-funksjonen

Gjør det mulig å adressere et objekt under kjøring som en strengparameter gjennom objektnavnet.

FindPropertyObject-funksjonen

Gjør det mulig å adressere objekter under kjøring som en strengparameter ved bruk av objektnavnet.

Valgfritt (i funksjons.dekrasasjon)

Lar deg definere parametere som sendes til en funksjon som valgfri.

IsMissing Funsjon

Tester om en funksjon kalles med en valgfri parameter.

HasUnoInterfaces-funksjon

Tester om et Basic Uno-objekt støtter visse Uno-grensesnitt.

EqualUnoObjects-funksjonen

Returnerer Sann hvis de to spesifiserte Basic-variablene representerer samme Uno-objektforekomst.

IsUnoStruct-funksjon

Returnerer True hvis det gitte objektet er en Uno-struktur.

Supporter oss!