Exit uttrykk

Avslutter en Do...Loop, For...Next, en funksjon, en egenskap eller en subrutine.

Syntaks:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parametre:

Exit Do

Kun gyldig innenfor en Do...Loop-setning for å gå ut av loopen. Programkjøringen fortsetter med setningen som følger Loop-setningen. Hvis Do...Loop-setninger er nestet, overføres kontrollen til løkken på neste høyere nivå.

Exit For

Kun gyldig innenfor en For...Next-løkke for å gå ut av loopen. Programkjøringen fortsetter med den første setningen som følger Neste-setningen. I nestede utsagn overføres kontrollen til løkken i neste høyere nivå.

Exit Function

Avslutter Function-prosedyren umiddelbart. Programkjøringen fortsetter med uttrykket som følger Funksjon-kallet.

Exit Property

Avslutter Property-prosedyren umiddelbart. Programkjøringen fortsetter med setningen som følger Egenskaps-kallet.

Exit Sub

Avslutter subrutinen umiddelbart. Programkjøringen fortsetter med uttrykket som følger Sub-kallet.

Merknadsikon

Exit-uttrykket definerer ikke slutten på en struktur, og må ikke forveksles med End-uttrykket.


Eksempel:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 Til 10 ' Fyll matrisen med testdata
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' LinSearch søker i en TextArray:sList() etter en Tekstoppføring:
' Returnerer indeksen for oppføringen eller 0 (null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem funnet
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Supporter oss!