Andre uttrykk

Uttrykk som ikke tilhører noen av de andre kategoriene er beskrevet her.

Anropsuttrykk

Overfører kontrollen av programmet til en underrutine, en funksjon eller en prosedyre for et Dynamic Link Library (DLL). Nøkkelordet, typen og antall parametere er avhengig av rutinen som blir kalt.

Velg funksjon

Returnerer en valgt verdi fra en liste med argumenter.

Deklarer Uttrykk

Erklærer og definerer en subrutine i en DLL-fil som du vil kjøre fra LibreOffice Basic.

Sluttuttrykk

Avslutter en prosedyre eller blokk.

Exit uttrykk

Avslutter en Do...Loop, For...Next, en funksjon, en egenskap eller en subrutine.

FreeLibrary Funksjon

Frigir DLL-er som ble lastet inn av et Deklarer-uttrykk. En frigitt DLL lastes automatisk inn på nytt hvis en av funksjonene anropes. Se også: Deklarer

Funksjonsuttrykk

En funksjon er en kodeblokk som kjører når den kalles. En funksjon kalles vanligvis i et uttrykk.

Du kan sende data, kjent som parametere eller argumenter, til en funksjon. Du kan sende en parameter etter verdi eller ved referanse. Ved referanse vil endringer som er brukt på parameteren i funksjonen bli sendt tilbake til anropskoden.

En funksjon returnerer vanligvis data som et resultat.

Rem Uttrykk

Angir at en programlinje er en kommentar.

Stopp Uttrykk

Stopper kjøringen av Basic-programmet.

Sub Uttrykk

Definerer en subrutine.

Switch funksjon

Evaluerer en liste med argumenter som består av et uttrykk etterfulgt av en verdi. Switch-funksjonen returnerer en verdi som er assosiert med uttrykket som sendes av denne funksjonen.

Med uttrykk

Angir et objekt som standardobjekt. Med mindre et annet objektnavn er deklarert, refererer alle egenskaper og metoder til standardobjektet til atEnd With-setningen er nådd.

Supporter oss!