While...Wend Statement

Når et program møter en While-setning, tester det tilstanden. Hvis betingelsen er Usann, fortsetter programmet direkte etter Wend-uttrykket. Hvis betingelsen er Sann, kjøres loopen til programmet finner Wend og hopper deretter tilbake til While-setningen. Hvis betingelsen fortsatt er Sann, kjøres loopen på nytt.

I motsetning til Do...Loop-uttrykket, kan du ikke avbryte en While...Wend-løkke med Avslutt. Gå aldri ut av en While...Wend-loop med GoTo, siden dette kan forårsake en kjøretidsfeil.

En Do...Loop er mer fleksibel enn en While...Wend.

Syntaks:

While syntaks


  While Condition [statements] Wend

Eksempel:


 Sub ExampleWhileWend
   Dim stext As String
   Dim iRun As Integer
   sText ="Dette er en kort tekst"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1) = Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Tekst kodet"
 End Sub

Do...Until eller Do...While uttrykk

Exit uttrykk

Supporter oss!