IIf Function

Returnerer ett av to mulige funksjonsresultater, avhengig av den logiske verdien til det evaluerte uttrykket.

Syntaks:


IIf (Expression, ExpressionTrue, ExpressionFalse)

Parametre:

Uttrykk: Ethvert uttrykk du ønsker å evaluere. Hvis uttrykket evalueres til Sann, returnerer funksjonen resultatet av ExpressionTrue, ellers returnerer den resultatet av ExpressionFalse.

ExpressionTrue, ExpressionFalse: Ethvert uttrykk, hvorav ett vil bli returnert som funksjonsresultatet, avhengig av den logiske evalueringen.

note

IIf evaluerer både ExpressionTrue og ExpressionFalse selv om den returnerer bare én av dem. Hvis ett av uttrykkene resulterer i feil, returnerer funksjonen feilen. For eksempel, ikke bruk IIF for å omgå en mulig divisjon med null resultat.


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM Returnerer maksimalt 3 verdier
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Dårlig bruk av funksjon IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If or Select Case statements

Switch function

Supporter oss!