If...Then...Else Uttrykk

Definerer en eller flereuttrykksblokker som du bare vil utføre hvis en gitt betingelse eller uttrykk er Sann.

Syntaks:

If...EndIf uttrykk

ElseIf fragment

Else fragment


 If condition Then 
   statements
 [{ElseIf|Else If} expression Then
   statements]
 [Else 
   statements]
 {EndIf|End If}

I stedet for Else-if kan du skrive ElseIf, i stedet for End If kan du skrive EndIf.

tip

If-setninger kan forkortes til én linje ved bruk av enkeltuttrykkssblokker. If condition Then statement [Else statement]

Parametre:

If...Then-setningen kjører programblokker avhengig av gitte forhold. Når LibreOffice Basic støter på en If-uttrykk, testes tilstanden. Hvis betingelsen er Sann, blir alle påfølgende uttrykk frem til neste Else- eller ElseIf-setning utført. Hvis betingelsen er Usann, og en ElseIf-setning følger, tester LibreOffice Basic det neste uttrykket og utfører følgende utsagn hvis betingelsen er Sann . Hvis Usann, fortsetter programmet enten med neste ElseIf- eller Else-setning. Utsagn etter Else utføres bare hvis ingen av de tidligere testede forholdene var Sanne. Etter at alle forhold er evaluert, og de tilsvarende uttrykkene er utført, fortsetter programmet med uttrykket etter EndIf.

Du kan neste flere If...Then-uttrykk.

Else- og ElseIf-uttrykk er valgfrie.

Advarselsikon

Du kan bruke GoTo og GoSub for å gå ut av en If...Then-blokk, men ikke for å gå inn i en If. ..Thenstruktur.


Eksempel:

Følgende eksempel lar deg angi utløpsdatoen for et produkt, og avgjør om utløpsdatoen har passert.


Sub ExampleIfThenDate
  Dim sDate As String
  Dim sToday As String
  sDate = InputBox("Skriv inn utløpsdatoen (MM.DD.ÅÅÅÅ)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "Utløpsdatoen er passert"
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Utløpsdatoen er ennå ikke passert"
  Else
    MsgBox "Utløpsdatoen er i dag"
  End If
End Sub

Velg Case uttrykk

Iif eller Switch funksjoner

Supporter oss!