Hex-funksjon

Returnerer en streng som representerer den heksadesimale verdien til et tall.

Syntaks


Hex (Tall)

Returverdi

Streng

Parameter

Tall: Ethvert numerisk uttrykk som du vil konvertere til et heksadesimalt tall.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleHex
' bruker BasicFormler i LibreOffice Calc
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Lng(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Lng2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Lng(sHex As String) As Long
' Returnerer et 32-biters heltall med fortegn fra en 8-sifret heksadesimal verdi.
  Hex2Lng = clng( sHex )
End Function
 
Function Lng2Hex(iLong As Long) As String
' Beregner den 8-sifrede heksadesimale verdien av et 32-biters heltall med fortegn.
  Lng2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Supporter oss!