Cos-funksjon

Beregner cosinus til en vinkel. Vinkelen er spesifisert i radianer. Resultatet ligger mellom -1 og 1.

Ved å bruke vinkelen Alpha beregner Cos-funksjonen forholdet mellom lengden på siden som er ved siden av vinkelen, delt på lengden på hypotenusen i en rettvinklet trekant.

Cos(Alfa) = Tilstøtende/hypotenus

Syntaks:


Cos (antall som dobbelt) som dobbel

Returverdi:

Double

Parametre:

Tall: Numerisk uttrykk som spesifiserer en vinkel i radianer som du vil beregne cosinus for.

For å konvertere grader til radianer, multipliser grader med pi/180. For å konvertere radianer til grader, multipliser radianer med 180/pi.

grad=(radian*180)/pi

radian=(grad*pi)/180

Pi er her den faste sirkelkonstanten med den avrundede verdien 3,14159...

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


' Følgende eksempel gir mulighet for en rettvinklet trekant inntastingen av
' sekant og vinkel (i grader) og beregner lengden på hypotenusen:
Sub ExampleCosinus
' avrundet Pi = 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Skriv inn lengden på den tilstøtende siden: ","Tilstøtende")
    dAngle = InputBox("Skriv inn vinkelen Alpha (i grader): ","Alpha")
    Skriv ut "Lengden på hypotenusen er"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Supporter oss!