Atn Funksjon

Trigonometrisk funksjon som returnerer arctangensen til et numerisk uttrykk. Returverdien er i området -Pi/2 til +Pi/2.

Arktangensen er inversen av tangentfunksjonen. Atn-funksjonen returnerer vinkelen "Alfa", uttrykt i radianer, ved å bruke tangensen til denne vinkelen. Funksjonen kan også returnere vinkelen "Alpha" ved å sammenligne forholdet mellom lengden på siden som er motsatt av vinkelen og lengden på siden som er ved siden av vinkelen i en rettvinklet trekant.

Atn(side motsatt vinkelen/siden ved siden av vinkelen)= Alfa

Syntaks:


    Atn (antall som dobbelt) som dobbel
  

Returverdi:

Double

Parametre:

Tall: Ethvert numerisk uttrykk som representerer forholdet mellom to sider i en rettvinklet trekant. Atn-funksjonen returnerer den tilsvarende vinkelen i radianer (arctangens).

For å konvertere radianer til grader, multipliser radianer med 180/pi.

grad=(radian*180)/pi

radian=(grad*pi)/180

Pi er her den faste sirkelkonstanten med den avrundede verdien 3,14159. Pi er en grunnleggende matematisk konstant.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    ' Følgende eksempel beregner for en rettvinklet trekant
    ' vinkelen Alfa fra tangenten til vinkelen Alfa:
    Sub ExampleAtn
    ' avrundet Pi = 3,14159 Er en forhåndsdefinert konstant
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Skriv inn lengden på siden ved siden av vinkelen: ","Adjacent")
      d2 = InputBox("Skriv inn lengden på siden motsatt vinkelen: ","Motsatt")
      Skriv ut "Alfa-vinkelen er"; (atn (d2/dl) * 180 / Pi); "grader"
    End Sub
  

Supporter oss!