Imp Operator

Utfører en logisk implikasjon på to uttrykk.

Syntaks


Resultat = Uttrykk1 Imp Uttrykk2

Parameter

Resultat: Enhver numerisk variabel som inneholder resultatet av implikasjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Alle uttrykk du ønsker å evaluere med Imp-operatoren.

Hvis du bruker Imp-operatoren i boolske uttrykk, returneres Usann bare hvis det første uttrykket evalueres til Sann og det andre uttrykket til Usann.

Hvis du bruker Imp-operatoren i boolske uttrykk, returneres False bare hvis det første uttrykket evalueres til True og det andre uttrykket til False.

Eksempel:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C ' returnerer -1
  vOut = A > B Imp B > C ' returnerer -1
  vOut = A > B Imp B > D ' returnerer 0
  vOut = (B > D Imp B > A) ' returnerer -1
  vOut = B Imp A ' returnerer -1
End Sub

Supporter oss!