Ved feil Gå til ... Fortsett å kjøre uttrykket

Aktiverer en feilhåndteringsrutine etter at en feil oppstår, eller gjenopptar programkjøring.

Syntaks:

Ved feil Uttrykks-diagram


Ved [Lokal] feil {GoTo Etikettnavn | Gå til 0 | Fortsett neste}

Parametre:

Gå til etikettnavn: Hvis det oppstår en feil, aktiverer du feilhåndteringsrutinen som starter på linjen "Etikettnavn".

Fortsett neste: Hvis det oppstår en feil, fortsetter programkjøringen med setningen som følger setningen der feilen oppstod.

Gå til 0: Deaktiverer feilbehandleren i gjeldende prosedyre.

Lokalt: "Ved feil" er globalt i omfang, og forblir aktivt inntil det kanselleres av en annen "Ved feil"-setning. "På lokal feil" er lokal for rutinen som påkaller den. Lokal feilhåndtering overstyrer alle tidligere globale innstillinger. Når påkallingsrutinen avsluttes, avbrytes den lokale feilhåndteringen automatisk, og eventuelle tidligere globale innstillinger gjenopprettes.

On Error GoTo-setningen brukes til å reagere på feil som oppstår i en makro.

Eksempel:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Skriv ut #iNumber, "Dette er en tekstlinje"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Alle filer vil bli lukket", 0, "Feil"
End Sub

Supporter oss!