Funksjonsfeil

Returnerer feilmeldingen som tilsvarer en verdi eller fremhever en gitt feilkontekst.

Syntaks:


Feil
Feil (uttrykk)
Feilkode

Returverdi:

Strieg eller varslet feilkontekst

Parametere:

Hvis det ikke oppgis noe argument, returnerer Error-funksjonen feilmeldingen for den siste feilen som oppstod under programkjøring.

uttrykk: Ethvert numerisk uttrykk hvis feilkode kan tilordnes til en eksisterende feilmelding. En tom streng returneres hvis feilkoden ikke eksisterer.

err_code: Enhver verdi som tilsvarer en eksisterende feilkode.

Feilkoder

1 Det har oppstått et unntak

2 Syntaksfeil

3 Return uten Gosub

4 Ugyldig verdi, prøv igjen

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

7 Ikke nok minne

8 Array er dimensjonert fra før

9 Indeks utenfor definert område

10 Dobbelt definisjon

11 Division med null

12 Variabelen er ikke definert

13 Ukjent datatype

14 Ugyldig parameter

18 Prosessen avbrutt av bruker

20 Fortsett uten feil

28 Ikke nok stakk-minne

35 Sub-prosedyre eller funksjonsprosedyre er ikke definert

48 Feil ved lasting av DLL-fil

49 Feil konvensjon for DLL-oppkall

51 Intern feil

52 Ugyldig filnavn eller filnummer

53 Fant ikke filen

54 Feil filmodus

55 Filen er åpen

57 Utstyrs-I/O-feil

58 Filen eksisterer allerede

59 Feil postlengde

61 Disketten eller harddisken er full

62 Lesing etter filslutt (EOF)

63 Feil postnummer

67 For mange filer

68 Enhet er ikke tilgjengelig

70 Tilgang nektet

71 Harddisken er ikke klar

73 Ikke lagt inn

74 Endring av navn på annen enhet er ikke mulig

75 Sti-/fil-tilgangsfeil

76 Fann ikke stien

91 Objektvariabel ikke satt

93 Ugyldig strengmønster

94 Det er ikke lov til å bruke null

250 DDE-feil

280 Venter på svar frå DDE-koblingen

281 Ingen DDE-kanaler tilgjengelige

282 Ingen program reagerte på åpning av DDE-koblingen

283 For mange program reagerte på DDE-koblingen

284 DDE-kanalen er låst

285 Kan ikke kjøre DDE-operasjoner fra et eksternt program

286 Tidsavbrudd ved venting på DDE-respons

287 Brukeren trykket ESCAPE under DDE_operasjonen

288 Det eksterne programmet er opptatt

289 DDE-operasjon uten data

290 Data er i feil format

291 Eksternt program ble avsluttet

292 DDE-koblingen er avbrutt eller endret

293 DDE-metode aktivertutan åpen kanal

294 Ugyldig DDE-link format

295 DDE-meldingen har forsvunnet

296 Innlimt lenke er allerede utført

Kan ikke velge lenkemodus fordi temaet for lenken er ugyldig.

298 DDE krever DDEML.DLL-filen

323 Kan ikke laste inn modulen fordi den er i et ugyldig format

341 Ugyldig objektindeks

366 Objektet er ikke tilgjengelig

380 Ugyldig egenskapsverdi

Denne verdien er "Kun les"

Denne verdien er "kun skrivbar"

420 Ugyldig obejektreferanse

423 Fant ikke egenskapen eller metoden

424 Objekt nødvendig

425 Ugyldig bruk av objekt

430 Dette objektet har ikke støtte for OLE-automatisering

438 Dette objektet har ikke støtte for denne egenskapen eller metoden

440 OLE automasjonsfeil

445 Dette objektet har ikke støtte for denne handlingen

446 Dette objektet har ikke støtte for navngitte argument

447 Det aktuelle objektet har ikke støtte for de brukte språkinnstillingene

448 Fann ikke det navngitte argumentet

449 Argument er ikke valgfritt

450 Ugyldig antall argument

451 Objektet er ikke en liste

452 Ugyldig ordenstall

453 Fann ikke den spesifiserte DLL-funksjonen

460 Ugyldig format for utklippstavlen

951 Uventet symbol:

952 Forventet:

953 Forventet et symbol

954 Forventet en variabel

955 Forventet en etikett

956 Verdien kan ikke benyttesl

957 Variabelen er definert fra før

958 Sub-prosedyren eller -funksjonen er definert fra før

959 Etiketten er allerede definert

960 Fant ikke variabelen

961 Fant ikke matrisen eller prosedyren

962 Fant ikke prosedyren

963 Etiketten er ikke definert

964 Ukjent datatype

965 Forventet Exit

966 Uttrykksblokken er fortsatt åpen: det mangler

967 Ikke samsvar mellom parentesene

968 Symbolet er allerede definert annerledes

969 Parameterne samsvarer ikke til prosedyren

970 Ugyldig tegn i tallet

971 Array må være dimensjonert

972 Else/Endif uten If

973 ikke tillatt i en prosedyre

974 er ikke tillatt utenfor en prosedyre

975 Spesifikasjonene for dimensjonen passer ikke

976 Ukjent valg:

977 Konstanten er omdefinert

978 Programmet er for stort

979 Strenger eller array er ikke lov her

1000 Objekt har ikke denne egenskapen

1001 Objektet har ikke denne metoden

1002 Det manglar et nødvendig argument

1003 Ugyldig antall argument

1004 Feil ved utføring av en metode

1005 Kan ikke sette verdi

1006 Kunne ikke bestemme egenskapen

Supporter oss!