Feil Funksjon

Returnerer en feilkode som identifiserer feilen som oppstod under programkjøring.

Syntaks:


Err

Returverdi:

Heltall

Parametere:

Err-funksjonen brukes i feilhåndteringsrutiner for å fastslå feilen og korrigerende handling.

Eksempel:


Sub ExampleError
Ved feil Gå til ErrorHandler REM Sett opp feilbehandler
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM-feil oppstår på grunn av ikke-eksisterende fil
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Feil " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "På linje: " + Erl + chr(13) + NOW, 16, "det oppstod en feil"
End Sub

Supporter oss!