Erl Funksjon

Returnerer linjenummeret der det oppstod en feil under programkjøring.

Syntaks


Erl

Returverdi

Heltall

Parameter

Merknadsikon

Erl-funksjonen returnerer bare et linjenummer, og ikke en linjeetikett.


Eksempel:


Sub ExampleError
Ved feil GoTo ErrorHandler ' Konfigurer feilbehandler
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Feil forårsaket av ikke-eksisterende fil
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Feil " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "I Linje : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"En feil oppstod"
End Sub

Supporter oss!