Basic Konstanter

Konstanter brukt i Basic programmer

Boolske konstanter

Navn

Type

Verdi

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Eksempel:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematisk konstant

Navn

Type

Verdi

Pi

Double

3.14159265358979


Eksempel:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Objektkonstanter

Navn

Type

Bruk

Empty

Variant

Verdien Empty indikerer at variabelen ikke er initialisert.

Null

null

Indikerer at variabelen ikke inneholder data.

Nothing

Object

Tilordne Nothing-objektet til en variabel for å fjerne en tidligere tilordning.


Eksempel:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Skriv ut IsEmpty(sVar) ' Returnerer Sann
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Skriv ut oDoc 'Feil
      End Sub
    

MsgBox navngitte konstanter

Navngitt konstant

Heltallsverdi

Definisjon

MB_OK

0

Vis bare OK-knappen.

MB_OKCANCEL

1

Vis knappene OK og Avbryt.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Vis knappene Avbryt, Prøv igjen og Ignorer.

MB_YESNOCANCEL

3

Vis knappene Ja, Nei og Avbryt

MB_YESNO

4

Vis knappene Ja og Nei.

MB_RETRYCANCEL

5

Vis knappene Prøv igjen og Avbryt.

MB_ICONSTOP

16

Legg stopp-ikonet til i dialogen

MB_ICONQUESTION

32

Legg spørsmål-ikonet til i dialogen.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Legg utropstegn-ikonet til i dialogen.

MB_ICONINFORMATION

64

Legg informasjons-ikonet til i dialogen..

128

Første knappen i dialogvinduet som standardknapp.

MB_DEFBUTTON2

256

Andre knappen i dialogvinduet som standardknapp.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knappen i dialogvinduet som standardknapp.


GetAttr navngitte konstanter

Navngitt konstant

Verdi

Definisjon

ATTR_NORMAL

0

Normale filer.

ATTR_READONLY

1

Skrivebeskyttede filer.

ATTR_HIDDEN

2

Skjult fil

ATTR_SYSTEM

4

System fil

ATTR_VOLUME

8

Returnerer navnet på volumet

ATTR_DIRECTORY

16

Returnerer kun navnet på katalogen.

ATTR_ARCHIVE

32

Filen ble endret siden siste sikkerhetskopiering (arkivbit).


Datatype navngitte konstanter

TypeName
verdier

Navngitt
konstant

VarType
values

Variabeltyper

…()

8192

Matrise av variabler

Boolean

11

Boolske variabler

Byte

17

Byte variabel

Date

V_DATE

7

Dato variabel

Currency

V_CURRENCY

6

Valuta-variabel

Double

V_DOUBLE

5

Variabel med dobbel presisjon flyttall

Error

11

Variabel for feiltype

Integer

V_INTEGER

2

Heltall variabel

Long

V_LONG

3

Long heltallsvariabel

Object

9

Objekt-variabel

Single

V_SINGLE

4

Enkelpresisjon flyttallvariabel

String

V_STRING

8

Streng variabel

Variant

12

Variant variabel (kan inneholde alle typer spesifisert av definisjonen)

Empty

V_EMPTY

0

Uinitialisert Variant-variabel

Null

V_NULL

1

Ingen gyldige data


Ytterligere VBA-konstanter

Følgende konstanter er tilgjengelige når VBA-kompatibilitetsmodus er aktivert

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


VBA-farge navngitte konstanter

Navngitt konstant

Rød, Grønn, Blå
sammensetning

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Variabel Type navngitte konstanter

Navngitt konstant

Desimalverdi

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


FormatDateTime VBA navngitte konstanter

Navngitt Konstant

Verdi

Beskrivelse

vbGeneralDate

0

Viser en dato og/eller tid som definert i systemets generelle datoinnstilling. Hvis kun en dato, vises ingen tid; Hvis kun et klokkeslett vises, vises ingen dato.

vbLongDate

1

Vis en dato ved å bruke det lange datoformatet som er angitt i datamaskinens regionale innstillinger.

vbShortDate

2

Vis en dato ved å bruke det korte datoformatet som er angitt i datamaskinens regionale innstillinger.

vbLongTime

3

Viser en tid som definert i systemets langtidsinnstillinger.

vbShortTime

4

Vis et klokkeslett i 24-timersformatet (tt:mm).


StrConv VBA navngitte konstanter

Konvertering

Verdi

Beskrivelse

vbUpperCase

1

Konverterer Tekst-tegn til store bokstaver.

vbLowerCase

2

Konverterer Tekst-tegn med små bokstaver.

vbProperCase

3

Konverterer den første bokstaven i hvert ord i Tekst til store bokstaver.

vbWide

4

Konverterer smale (halvbredde) tegn i Tekst til brede (ull bredde) tegn.

vbNarrow

8

Konverterer brede (full bredde) tegn i Tekst til smale (halvbredde) tegn.

vbKatakana

16

Konverterer Hiragana-tegn i Tekst til Katakana-tegn.

vbHiragana

32

Konverterer Katakana-tegn i Tekst til Hiragana-tegn.

vbUnicode

64

Konverterer Tekst-tegn til Unicode-tegn ved å bruke standard kodesett for systemet.

vbFromUnicode

128

Konverterer Tekst-tegn fra Unicode til standard kodesett for systemet.


WeekDayName VBA navngitte konstanter

Verdi

VBA konstant

Beskrivelse

0

vbUseSystemDayOfWeek

Bruk lokale innstillinger for systemet

1

vbSunday

Søndag (standard)

2

vbMonday

Mandag

3

vbTuesday

Tirsdag

4

vbWednesday

Onsdag

5

vbThursday

Torsdag

6

vbFriday

Fredag

7

vbSaturday

Lørdag


Diverse VBA navngitte konstanter

Navngitt konstant

Heksadesimal (desimal) verdi

Beskrivelse

vbTrue

-1

En del av vbTriState-enumerasjonen.

vbFalse

0

En del av vbTriState-enumerasjonen.

vbUseDefault

-2

En del av vbTriState-enumerasjonen.

vbCr

\x0D (13)

CR Vognretur

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Vognretur og linjemating

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - skjemamating

vbLf

\x0A (10)

LF - linjemating

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for andre systemer

LF eller CRLF

vbNullString

""

Null streng

vbTab

\x09 (9)

HT - Horisontal fane

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Vertikal fane


Supporter oss!