Sekund funksjon

Returnerer et heltall som representerer sekundene av serietidsnummeret som genereres av TimeSerial- eller TimeValue-funksjonen.

Syntaks


Sekund (Tall)

Returverdi

Heltall

Parameter

Tall: Numerisk uttrykk som inneholder serietidsnummeret som brukes til å beregne antall sekunder.

Denne funksjonen er det motsatte av TimeSerial funksjonen. Den returnerer sekundene av en seriell tidsverdi som genereres av funksjonene TimeSerial eller TimeValue . For eksempel uttrykket:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

returnerer verdien 41.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Det nøyaktige sekundet av gjeldende tid er "& Second( Now )
End Sub

Supporter oss!