Timefunksjon

Returnerer timen fra en tidsverdi som genereres av TimeSerial- eller TimeValue-funksjonen.

Syntaks:


Time (Tall)

Returverdi:

Heltall

Parametere:

Tall: Numerisk uttrykk som inneholder serietidsverdien som brukes til å returnere timeverdien.

Denne funksjonen er det motsatte av TimeSerial-funksjonen. Den returnerer en heltallsverdi som representerer timen fra en tidsverdi som genereres av TimeSerial eller TimeValue -funksjonen. For eksempel uttrykket

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

returnerer verdien 12.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


     Sub ExampleHour
     Skriv ut "Den gjeldende timen er " & hour( Now))
     End Sub
   

Supporter oss!