Årsfunksjon

Returnerer året fra et seriedatonummer som er generert av DateSerial- eller DateValue-funksjonen.

Syntaks:


År (Tall)

Returverdi:

Heltall

Parametere:

Tall: Heltallsuttrykk som inneholder seriedatonummeret som brukes til å beregne året.

Denne funksjonen er det motsatte av DateSerial funksjonen, og returnerer året for en seriell dato. For eksempel uttrykket:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

returnerer verdien 1994.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Gjeldende år"
End Sub

Supporter oss!