Månedsfunksjon

Returnerer måneden i et år fra en seriell dato som er generert av DateSerial- eller DateValue-funksjonen.

Syntaks:


Måned (tall)

Returverdi:

Heltall

Parametere:

Tall: Numerisk uttrykk som inneholder seriedatonummeret som brukes til å bestemme måneden i året.

Denne funksjonen er det motsatte av DateSerial funksjonen. Den returnerer måneden i året som tilsvarer seriedatoen som genereres av DateSerial eller DateValue. For eksempel uttrykket


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

returnerer verdien 12.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Den inneværende måneden"
End Sub

Supporter oss!