Dagsfunksjon

Returnerer en verdi som representerer dagen i måneden basert på et seriedatonummer generert av DateSerial eller DateValue.

Syntaks:


Dag (antall)

Returverdi:

Heltall

Parametre:

Tall: Et numerisk uttrykk som inneholder et løpende datonummer som du kan bestemme dagen i måneden fra.

Denne funksjonen er i utgangspunktet det motsatte av DateSerial-funksjonen, og returnerer dagen i måneden fra et seriedatonummer generert av DateSerial- eller DateValue-funksjonen. For eksempel uttrykket


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

returnerer verdien 20.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleDay
    Skriv ut "Dag " & Dag(DateSerial(1994, 12, 20)) & " i måneden"
End Sub

Supporter oss!