DateSerial Funksjon

Returnerer en Dato-verdi for et spesifisert år, måned og dag.

Syntaks:


DateSerial (år, måned, dag)

Returverdi:

Dato

Parametre:

År: Heltallsuttrykk som indikerer et år. Alle verdier mellom 0 og 99 tolkes som årene 1900-1999. For år som faller utenfor dette området, må du angi alle fire sifrene.

Måned: Heltallsuttrykk som angir måneden for det angitte året. Det aksepterte området er fra 1-12.

Dag: Heltallsuttrykk som angir dagen i den angitte måneden. Det aksepterte området er fra 1-31. Ingen feil returneres når du angir en ikke-eksisterende dag for en måned kortere enn 31 dager.

DateSerial-funksjonen returnerer antall dager mellom 30. desember 1899 og den gitte datoen. Du kan bruke denne funksjonen til å beregne forskjellen mellom to datoer.

DateSerial-funksjonen returnerer datatypen Variant med VarType 7 (Dato). Internt lagres denne verdien som en dobbel verdi, slik at når den gitte datoen er 1.1.1900, er den returnerte verdien 2. Negative verdier tilsvarer datoer før 30. desember 1899 (ikke inkludert).

Hvis det er definert en dato som ligger utenfor det aksepterte området, returnerer LibreOffice Basic en feilmelding.

Mens du definerer DateValue-funksjonen som en streng som inneholder datoen, evaluerer DateSerial-funksjonen hver av parameterne (år, måned, dag) som separate numeriske uttrykk.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   MsgBox lDate ' returnerer 23476
   MsgBox sDate ' returnerer 04/09/1964
 End Sub

Supporter oss!