ScriptForge.Plattform-tjeneste

Tjenesten Plattform gir en samling egenskaper om gjeldende utførelsesmiljø og kontekst, for eksempel:

note

Alle egenskapene til Plattform-tjenesten er skrivebeskyttet.


Tjenestepåkallelse

Før du bruker Plattform-tjenesten, må ScriptForge-biblioteket lastes eller importeres:

note

• Grunnleggende makroer krever å laste ScriptForge-biblioteket ved hjelp av følgende setning:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-skript krever import fra scriptforge-modulen:
fra scriptforge import CreateScriptService


Eksemplene nedenfor i Basic og Python instansierer Plattform-tjenesten og får tilgang til egenskapen Arkitektur.

I Basic

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim platform As Variant
   platform = CreateScriptService("Platform")
   MsgBox platform.Architecture
  
I Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService("Platform")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(svc.Architecture)
  

Egenskaper

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Beskrivelse

Architecture

Ja

String

Maskinvarebitarkitekturen. Eksempel: '32bit' eller '64bit'

ComputerName

Ja

String

Datamaskinens nettverksnavn.

CPUCount

Ja

Integer

Antallet sentrale prosesseringsenheter.

CurrentUser

Ja

String

Navnet på den loggede brukeren.

Extensions

Ja

Strengematrise

Returnerer en nullbasert rekke strenger som inneholder de interne ID-ene til alle installerte utvidelser.

FilterNames

Ja

Strengematrise

Returnerer en nullbasert usortert rekke strenger som inneholder de tilgjengelige dokumentimport- og eksportfilternavnene.

Fonts

Ja

Strengematrise

Returnerer en nullbasert rekke strenger som inneholder navnene på alle tilgjengelige fonter.

FormatLocale

Ja

String

Returnerer lokaliteten brukt for tall og datoer som en streng i formatet "la-CO" (språk-LAND).

Locale

Ja

String

Returnerer lokaliteten til operativsystemet som en streng i formatet "la-CO" (språk-LAND). Dette tilsvarer egenskapen SystemLocale.

Machine

Ja

String

Maskintypen. Eksempler er: 'i386' eller 'x86_64'.

OfficeLocale

Ja

String

Returnerer lokaliteten til brukergrensesnittet som en streng i formatet "la-CO" (språk-LAND).

OfficeVersion

Ja

String

Den faktiske LibreOffice-versjonen uttrykt som
' LibreOffice w.x.y.z (The Document Foundation)'.

Eksempel: 'LibreOffice 7.4.1.2 (The Document Foundation, Debian og Ubuntu)'

OSName

Ja

String

Operativsystemtypen. Eksempel: 'Darwin, Linux' eller 'Windows'.

OSPlatform

Ja

String

En enkelt streng som identifiserer den underliggende plattformen med så mye nyttig og lesbar informasjon som mulig.

Eksempel: 'Linux-5.8.0-44-generic-x86_64-with-glibc2.32'

OSRelease

Ja

String

Operativsystemets utgivelse. Eksempel: '5.8.0-44-generic'

OSVersion

Ja

String

Operativsystemets bygg eller versjon.

Eksempel: «#50-Ubuntu SMP Tue Feb 9 06:29:41 UTC 2021»

Printers

Ja

String
array

Listen over tilgjengelige skrivere som en nullbasert matrise.

Standardskriveren plasseres i den første posisjonen på listen (indeks = 0).

Processor

Ja

String

Det virkelige prosessornavnet. Eksempel: 'amdk6'.

Denne egenskapen kan returnere samme verdi som egenskapen Maskin.

PythonVersion

Ja

String

Returnerer versjonen av Python-tolken som brukes som en streng i formatet "Python major.minor.patchlevel" (eks: "Python 3.9.7").

SystemLocale

Ja

String

Returnerer lokaliteten til operativsystemet som en streng i formatet "la-CO" (språk-LAND). Dette tilsvarer egenskapen Lokal.

UserData

Yes

Dictionary

Returns a Dictionary instance containing key-value pairs in relation with Tools - Options - User Data dialog.


Eksempel:

I Basic

Følgende eksempler i Basic og Python illustrerer hvordan du bruker egenskapen Fonter til å skrive navnene på alle tilgjengelige fonter til det gjeldende Calc-arket som starter ved celle "A1":


  Dim oDoc as Object
  Dim allFonts as Object
  Dim svcPlatform as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  allFonts = svcPlatform.Fonts
  oDoc.setArray("~.A1", allFonts)
 

The example below demonstrates how to create a Calc table with all the values stored in the UserData property, which is a Dictionary service instance:


  Dim svcPlatform as Object, oUserData as Object, oDoc as Object
  Dim arrUserData As Object, currCell As String
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  oUserData = svcPlatform.UserData
  arrUserData = oUserData.ConvertToArray()
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc", ThisComponent)
  oDoc.SetArray("~.A1", Array(Array("Key", "Value")))
  oDoc.SetArray("~.A2", arrUserData)
 
I Python

The examples above can be written in Python as follows:


  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  all_fonts = svc_platform.Fonts
  doc.setArray("~.A1", all_fonts)
 

  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  user_data = svc_platform.UserData
  arr_user_data = [[key, user_data[key]] for key in user_data]
  doc.SetArray("~.A1", (("Key", "Value"),))
  doc.SetArray("~.A2", arr_user_data)
 
warning

Alle ScriptForge Grunnleggende rutiner eller identifikatorer som er prefikset med et understrekingstegn "_" er reservert for intern bruk. De er ikke ment å brukes i grunnleggende makroer eller Python-skript.


Supporter oss!