SFDialoger.Dialog tjeneste

The Dialog service contributes to the management of dialogs created with the Basic Dialog Editor or dialogs created on-the-fly. Each instance of the current class represents a single dialog box displayed to the user.

tip

En dialogboks kan vises i modal eller ikke-modal modus.


I modal modus vises boksen og utførelsen av makroprosessen avbrytes til en av OK- eller Avbryt-knappene trykkes. I mellomtiden kan brukerhandlinger utført på boksen utløse spesifikke handlinger.

I ikke-modal modus er dialogboksen "flytende" på brukerens skrivebord og utførelsen av makroprosessen fortsetter normalt. En ikke-modal dialogboks lukkes når den avsluttes med Terminate()-metoden eller når LibreOffice-økten avsluttes. Lukk vindu-knappen er inaktiv i ikke-modale dialoger.

En dialogboks forsvinner fra minnet etter at den eksplisitt avsluttes.

tip

SFDialogs.Dialog-tjenesten er nært beslektet med SFDialogs.DialogControl-tjenesten.


Tjenesteanrop og bruk

Før du bruker Dialog-tjenesten, må ScriptForge-biblioteket lastes eller importeres:

note

• Grunnleggende makroer krever å laste ScriptForge-biblioteket ved hjelp av følgende setning:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-skript krever import fra scriptforge-modulen:
fra scriptforge import CreateScriptService


The Dialog service is invoked through the CreateScriptService method. It requires three supplemental positional arguments to specify the dialog box to activate:

Beholder: "GlobalScope" for forhåndsinstallerte biblioteker eller en vindusnavn som definert av ScriptForge.UI-tjenesten. Tom streng "" standardverdi står for gjeldende dokument.

Bibliotek: Det skiller mellom store og små bokstaver i navnet på et bibliotek i beholderen. Standardverdien er "Standard".

DialogName: En streng som skiller mellom store og små bokstaver som angir dialogen.

Eksemplene nedenfor i Basic og Python viser dlgConsole-dialogboksen som tilhører ScriptForge delte bibliotek:


   Dim oDlg As Object, lButton As Long
   Dim Container As String, Library As String, DialogName As String
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", "GlobalScope", "ScriptForge", "dlgConsole")
   '...kontrollinitialisering går her...
   lButton = oDlg.Execute()
   'Standardmodus = Modal
   If lButton = oDlg.OKBUTTON Then
   '... Prosesskontroller og gjør det som trengs her
   End If
   oDlg.Terminate()
 

Eller bruk Python:


  dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', 'GlobalScope', 'ScriptForge', 'dlgConsole')
  # ... kontroller initialisering går her ...
  rc = dlg.Execute()
  # Standardmodus er Modal
  if rc == dlg.OKBUTTON:
    # ... Prosesskontroller og gjør det som trengs her
  dlg.Terminate()
 
note

Bruk strengen "GlobalScope" som container-argumentet når dialogen er lagret enten i Mine makroer og dialogbokser eller i Programmakroer og dialogbokser.


tip

The dialog service offers methods that create new controls dynamically in an existing dialog predefined with the Dialog Editor. A dialog is initialized with controls in the Dialog Editor and new controls can be added at run-time before or after the dialog Execute() statement.


The Dialog service can equally be invoked - through the CreateScriptService method - when creating dialogs on-the-fly. It requires two supplemental positional arguments after the name of the ad-hoc service "NewDialog":

DialogName: A case-sensitive string designating the dialog.

Place: Window location of the dialog being either :

All elements are expressed in Map AppFont units.


  Sub newDialog()
    Dim oDlg As Object
    oDlg = CreateScriptService("NewDialog", "myDialog1", Array(100,200, 40, 110))
    ' ...
  End Sub
 

Or using Python:


  def newDialog():
    dlg = CreateScriptService('NewDialog', 'myDialog1', (100,200, 40, 110))
    # ... Process controls and do what is needed
 

All properties and methods applicable to predefined dialogs are available for such new dialogs. In particular the series of CreateXXX() methods for the addition of new dialog controls.

Henter dialogforekomsten som utløste en dialoghendelse

En forekomst av Dialog-tjenesten kan hentes via SFDialogs.DialogEvent-tjenesten, forutsatt at dialogen ble startet med Dialog-tjenesten. I eksemplet nedenfor inneholder oDlg Dialog-forekomsten som utløste dialoghendelsen.


  Sub aDialogEventHander(ByRef poEvent As Object)
    Dim oDlg As Object
    Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
    ' ...
  End Sub
 

Eller bruk Python:


  def control_event_handler(event: uno):
    dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
    # ...
 

Merk at i de foregående eksemplene kan prefikset "SFDialogs." utelates når det anses hensiktsmessig.

Håndtering av unntak i hendelsesbehandlere

Når du oppretter en hendelsesbehandler for dialoghendelser, er det god praksis å håndtere feil inne i selve subrutinen. Anta for eksempel at hendelsesbehandleren nedenfor kalles når museknappen trykkes i dialogvinduet.


  Sub OnMouseButtonPressed(ByRef oEvent As Object)
  On Local Error GoTo Catch
    Dim oDialog As Object
    oDialog = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent)
    ' Kjør hendelsen
    Exit Sub
  Catch:
    MsgBox SF_Exception.Description
    SF_Exception.Clear
  End Sub
 
tip

Ring SF_Exception.Clear hvis du ikke vil at feilen skal forplante seg etter at dialogboksen er avsluttet.


I Python, bruk native try/except-blokker for unntakshåndtering som vist nedenfor:


  def on_mouse_button_pressed(event=None):
    try:
      dlg = CreateScriptService("DialogEvent", event)
      # Kjør hendelsen
    except Exception as e:
      # Objektet "bas" er en forekomst av Basic-tjenesten
      bas.MsgBox(str(e))
 

Egenskaper

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Beskrivelse

OKBUTTON

Ja

Integer

Verdi = 1. En OK-knapp ble trykket.

CANCELBUTTON

Ja

Integer

Verdi = 0. En Avbryt-knapp ble trykket.

Caption

Nei

String

Angi tittelen på dialogen

Height

Nei

Long

Angi høyden på dialogboksen.

Modal

Ja

Boolean

Angir om dialogboksen for øyeblikket kjøres i modal modus.

Name

Ja

String

Navnet på dialogboksen

Page

Nei

Integer

En dialog kan ha flere sider som brukeren kan gå gjennom trinn for trinn. Side-egenskapen til Dialog-objektet definerer hvilken side i dialogboksen som er aktiv.

Visible

Nei

Boolean

Spesifiser om dialogboksen er synlig på skrivebordet. Som standard er den ikke synlig før Execute()-metoden kjøres og er synlig etterpå.

XDialogModel

Ja

UNO
object

UNO-objektet som representerer dialogmodellen. Se XControlModel og UnoControlDialogModel i Application Programming Interface for detailedI.

XDialogView

Ja

UNO
object

UNO-objektet som representerer dialogvisningen. Se XControl og UnoControlDialog i Application Programming Interface (API) dokumentasjon for detaljert informasjon.

Width

Nei

Long

Angi bredden på dialogboksen.


Hendelsesegenskaper

On… properties return a URI string with the reference to the script triggered by the event. On… properties can be set programmatically.
Read its specification in the scripting framework URI specification.

Navn

Les/Skriv

Basic IDE Beskrivelse

OnFocusGained

Ja

Når du mottar fokus

OnFocusLost

Ja

Når man mister fokus

OnKeyPressed

Ja

Tast trykket

OnKeyReleased

Ja

Nøkkelen er sluppet

OnMouseDragged

Ja

Musen beveget seg mens tasten trykkes

OnMouseEntered

Ja

Mus innenfor

OnMouseExited

Ja

Mus utenfor

OnMouseMoved

Ja

Musen beveget seg

OnMousePressed

Ja

Museknapp trykket

OnMouseReleased

Ja

Museknappen slippes


warning

Assigning events via the Basic IDE and assigning events via macros are mutually exclusive.


Liste over metoder i dialogtjenesten

Activate
Center
Controls
CloneControl
CreateButton
CreateCheckBox
CreateComboBox
CreateCurrencyField
CreateDateField
CreateFileControl
CreateFixedLine

CreateFixedText
CreateFormattedField
CreateGroupBox
CreateHyperlink
CreateImageControl
CreateListBox
CreateNumericField
CreatePatternField
CreateProgressBar
CreateRadioButton
CreateScrollBar

CreateTableControl
CreateTextField
CreateTimeField
CreateTreeControl
EndExecute
Execute
GetTextsFromL10N
Resize
OrderTabs
SetPageManager
Terminate


note

Dimensioning a dialog is done by using Map AppFont units. A dialog or control model also uses AppFont units. While their views use pixels.


Activate

Sett fokus på gjeldende Dialog-forekomst. Returner Sann hvis fokuseringen var vellykket.

Denne metoden kalles fra en dialog- eller kontrollhendelse, eller når en dialogboks vises i ikke-modal modus.

Syntaks:

svc.Activate(): bool

Eksempel:


   Dim oDlg As Object
   Set oDlg = CreateScriptService(,, "myDialog")
   oDlg.Execute()
   ' ...
   oDlg.Activate()
  

Python- og LibreOffice Basic-eksempler forutsetter begge at dialogboksen er lagret i gjeldende dokuments Standard-bibliotek.


   dlg = CreateScriptService(,,'myDialog')
   dlg.Execute()
   # ...
   dlg.Activate()
  

Center

Sentrerer gjeldende dialogforekomst i midten av et overordnet vindu. Uten argumenter sentrerer metoden dialogen i midten av det gjeldende vinduet.

Returnerer Sann når det lykkes.

Syntaks:

svc.Center(opt Parent: obj): bool

Parametre:

Foreldre: Et valgfritt objekt som kan være enten …

Eksempel:

I Basic

   Sub TriggerEvent(oEvent As Object)
     Dim oDialog1 As Object, oDialog2 As Object, lExec As Long
     Set oDialog1 = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent) ' Dialogboksen som forårsaket hendelsen
     Set oDialog2 = CreateScriptService("Dialog", ...) ' Åpne en annen dialog
     oDialog2.Center(oDialog1)
     lExec = oDialog2.Execute()
     Select Case lExec
       ...
   End Sub
 
I Python

   def triggerEvent(event: uno):
    dlg1 = CreateScriptService('DialogEvent.Dialog', hendelse) # Dialogboksen som forårsaket hendelsen
    dlg2 = CreateScriptService('Dialog', ...) # Åpne en ny dialogboks
    dlg2.Center(dlg1)
    rc = dlg2.Execute()
    if rc is False:
     # ...
  

CloneControl

Duplicate an existing control of any type in the actual dialog. The duplicated control is left unchanged and can be relocated.

Syntaks:

svc.CloneControl(SourceName: str, ControlName: str, Left: num, Top: num): svc

Parametre:

SourceName: The name of the control to duplicate.

ControlName: A valid control name as a case-sensitive string. It must not exist yet.

Left, Top: The coordinates of the new control expressed in Map AppFont units.

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myButton2 = oDlg.CloneControl("Button1", "Button2", 30, 30)
  
I Python

   dlg = dlg.CloneControl('Button1', 'Button2', 30, 30)
  

Controls

Returner enten:

Syntaks:

svc.Controls(): str[0..*]

svc.Controls(controlname: str): svc

Parametre:

Kontrollnavn : Et gyldig kontrollnavn som en streng som skiller mellom store og små bokstaver. Hvis fraværende, returneres listen over kontrollnavn som en nullbasert matrise.

Eksempel:


   Dim myDialog As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myDialog = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , "Standard", "Dialog1")
   myList = myDialog.Controls()
   Set myControl = myDialog.Controls("myTextBox")
  

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog','', 'Standard', 'Dialog1')
   ctrls = dlg.Controls()
   ctrl = dlg.Controls('myTextBox')
  

CreateButton

Create a new control of type Button in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateButton(ControlName: str, Place: any, Toggle: bool = False, Push: str = ""): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Toggle: when True a Toggle button is created. Default = False

Push: "OK", "CANCEL" or "" (default)

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myButton = oDlg.CreateButton("Button1", Array(20, 20, 60, 15))
  
I Python

   myButton = dlg.CreateButton('Button1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateCheckBox

Create a new control of type CheckBox in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateCheckBox(ControlName: str, Place: any, Multiline: bool = False): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

MultiLine: When True (default = False), the caption may be displayed on more than one line.

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myCheckBox = oDlg.CreateCheckBox("CheckBox1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
I Python

   myCheckBox = dlg.CreateCheckBox('CheckBox1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateComboBox

Create a new control of type ComboBox in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateComboBox(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = True, LineCount: num = 5): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

DropDown: When True (default), a drop down button is displayed

LineCount: Specifies the maximum line count displayed in the drop down (default = 5)

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myComboBox = oDlg.CreateComboBox("ComboBox1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True)
  
I Python

   myComboBox = dlg.CreateComboBox('ComboBox1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True)
  

CreateCurrencyField

Create a new control of type CurrencyField in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateCurrencyField(ControlName: str, Place: any, Border ="3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = +1000000, Increment: num = 1, Accuracy: num = 2): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

SpinButton: when True (default = False), a spin button is present

MinValue: the smallest value that can be entered in the control. Default = -1000000

MaxValue: the largest value that can be entered in the control. Default = +1000000

Increment: the step when the spin button is pressed. Default = 1

Accuracy: specifies the decimal accuracy. Default = 2 decimal digits

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myCurrencyField = oDlg.CreateCurrencyField("CurrencyField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
I Python

   myCurrencyField = dlg.CreateCurrencyField('CurrencyField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreateDateField

Create a new control of type DateField in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateDateField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = False, opt MinDate: datetime, opt MaxDate: datetime): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

DropDown: when True (default = False), a dropdown button is shown

MinDate: the smallest date that can be entered in the control. Default = 1900-01-01

MaxDate: the largest date that can be entered in the control. Default = 2200-12-31

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myDateField = oDlg.CreateDateField("DateField1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True)
  
I Python

   myDateField = dlg.CreateDateField('DateField1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True)
  

CreateFileControl

Create a new control of type FileControl in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateFileControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D"): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myFileControl = oDlg.CreateFileControl("FileControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
I Python

   myFileControl = dlg.CreateFileControl('FileControl1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateFixedLine

Create a new control of type FixedLine in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateFixedLine(ControlName: str, Place: any, Orientation: str): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Orientation: "H[orizontal]" or "V[ertical]".

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myFixedLine = oDlg.CreateFixedLine("FixedLine1", Array(20, 20, 60, 15), Orientation := "vertical")
  
I Python

   myFixedLine = dlg.CreateFixedLine('FixedLine1', (20, 20, 60, 15), Orientation = 'vertical')
  

CreateFixedText

Create a new control of type FixedText in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateFixedText(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MultiLine: bool = False, Align: str = "LEFT", VerticalAlign: str = "TOP"): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "NONE" (default) or "FLAT" or "3D"

Multiline: When True (default = False), the caption may be displayed on more than one line

Align: horizontal alignment, "LEFT" (default) or "CENTER" or "RIGHT"

VerticalAlign: vertical alignment, "TOP" (default) or "MIDDLE" or "BOTTOM"

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myFixedText = oDlg.CreateFixedText("FixedText1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
I Python

   myFixedText = dlg.CreateFixedText('FixedText1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateFormattedField

Create a new control of type FormattedField in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateFormattedField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = +1000000): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

SpinButton: when True (default = False), a spin button is present

MinValue: the smallest value that can be entered in the control. Default = -1000000

MaxValue: the largest value that can be entered in the control. Default = +1000000

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myFormattedField = oDlg.CreateFormattedField("FormattedField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
I Python

   myFormattedField = dlg.CreateFormattedField('FormattedField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreateGroupBox

Create a new control of type GroupBox in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateGroupBox(ControlName: str, Place: any): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myGroupBox = oDlg.CreateGroupBox("GroupBox1", Array(20, 20, 60, 15))
  
I Python

   myGroupBox = dlg.CreateGroupBox('GroupBox1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateHyperlink

Create a new control of type Hyperlink in the current dialog.

Syntaks:

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "NONE" (default) or "FLAT" or "3D"

MultiLine: When True (default = False), the caption may be displayed on more than one line

Align: horizontal alignment, "LEFT" (default) or "CENTER" or "RIGHT"

VerticalAlign: vertical alignment, "TOP" (default) or "MIDDLE" or "BOTTOM"

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myHyperlink = oDlg.CreateHyperlink("Hyperlink1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
I Python

   myHyperlink = dlg.CreateHyperlink('Hyperlink1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateImageControl

Create a new control of type ImageControl in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateImageControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", Scale: str = "FITTOSIZE"): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

Scale: One of next values: "FITTOSIZE" (default), "KEEPRATIO" or "NO"

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myImageControl = oDlg.CreateImageControl("ImageControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
I Python

    myImageControl = dlg.CreateImageControl('ImageControl1", (20, 20, 60, 15))
  

CreateListBox

Create a new control of type ListBox in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateListBox(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", DropDown: bool = True, LineCount: num = 5, MultiSelect: bool = False): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

DropDown: When True (default), a drop down button is displayed

LineCount: Specifies the maximum line count displayed in the drop down (default = 5)

MultiSelect: When True, more than 1 entry may be selected. Default = False

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myListBox = oDlg.CreateListBox("ListBox1", Array(20, 20, 60, 15), Dropdown := True, MultiSelect := True)
  
I Python

   myListBox = dlg.CreateListBox('ListBox1', (20, 20, 60, 15), Dropdown = True, MultiSelect = True)
  

CreateNumericField

Create a new control of type NumericField in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateNumericField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", SpinButton: bool = False, MinValue: num = -1000000, MaxValue: num = 1000000, Increment: num = 1, Accuracy: num = 2): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

SpinButton: when True (default = False), a spin button is present

MinValue: the smallest value that can be entered in the control. Default = -1000000

MaxValue: the largest value that can be entered in the control. Default = +1000000

Increment: the step when the spin button is pressed. Default = 1

Accuracy: specifies the decimal accuracy. Default = 2 decimal digits

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myNumericField = oDlg.CreateNumericField("NumericField1", Array(20, 20, 60, 15), SpinButton := True)
  
I Python

   myNumericField = dlg.CreateNumericField('NumericField1', (20, 20, 60, 15), SpinButton = True)
  

CreatePatternField

Create a new control of type PatternField in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreatePatternField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", EditMask: str, opt LiteralMax: str): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

EditMask: a character code that determines what the user may enter
Refer to Pattern_Field in the wiki for more information.

LiteralMask: contains the initial values that are displayed in the pattern field

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myPatternField = oDlg.CreatePatternField("PatternField1", Array(20, 20, 60, 15), EditMask := "NNLNNLLLLL", LiteralMask := "__.__.2002")
  
I Python

   myPatternField = dlg.CreatePatternField('PatternField1', (20, 20, 60, 15), EditMask = 'NNLNNLLLLL', LiteralMask = '__.__.2002')
  

CreateProgressBar

Create a new control of type ProgressBar in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateProgressBar(ControlName: str, opt Place: any, Border: str = "3D", MinValue: num = 0, MaxValue: num = 100): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

MinValue: the smallest value that can be entered in the control. Default = 0

MaxValue: the largest value that can be entered in the control. Default = 100

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myProgressBar = oDlg.CreateProgressBar("ProgressBar1", Array(20, 20, 60, 15), MaxValue := 1000)
  
I Python

   myProgressBar = dlg.CreateProgressBar('ProgressBar1', (20, 20, 60, 15), MaxValue = 1000)
  

CreateRadioButton

Create a new control of type RadioButton in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateRadioButton(ControlName: str, Place: any, MultiLine: bool = False): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

MultiLine: When True (default = False), the caption may be displayed on more than one line

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myRadioButton = oDlg.CreateRadioButton("RadioButton1", Array(20, 20, 60, 15), MultiLine := True)
  
I Python

   myRadioButton = dlg.CreateRadioButton('RadioButton1', (20, 20, 60, 15), MultiLine = True)
  

CreateScrollBar

Create a new control of type ScrollBar in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateScrollBar(ControlName: str, Place, Orientation: str, Border: str = "3D", MinValue: num = 0, MaxValue: num = 100): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Orientation: H[orizontal] or V[ertical]

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

MinValue: the smallest value that can be entered in the control. Default = 0

MaxValue: the largest value that can be entered in the control. Default = 100

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myScrollBar = oDlg.CreateScrollBar("ScrollBar1", Array(20, 20, 60, 15), MaxValue := 1000)
  
I Python

   myScrollBar = dialog.CreateScrollBar('ScrollBar1', (20, 20, 60, 15), MaxValue = 1000)
  

CreateTableControl

Create a new control of type TableControl in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateTableControl(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", RowHeaders: bool = True, ColumnHeaders: bool = True, ScrollBars: str = "N", GridLines: bool = False): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

RowHeaders: when True (default), the row Headers are shown

ColumnHeaders: when True (default), the column Headers are shown

ScrollBars: H[orizontal] or V[ertical] or B[oth] or N[one] (default). Scrollbars appear dynamically when they are needed.

GridLines: when True (default = False) horizontal and vertical lines are painted between the grid cells

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myTableControl = oDlg.CreateTableControl("TableControl1", Array(20, 20, 60, 15), ScrollBars := "B")
  
I Python

   myTableControl = dlg.CreateTableControl('TableControl1', (20, 20, 60, 15), ScrollBars = 'B')
  

CreateTextField

Create a new control of type TextField in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateTextField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MultiLine: bool = False, MaximumLength: num = 0, PasswordCharacter: str = ""): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

MultiLine: When True (default = False), the caption may be displayed on more than one line

MaximumLength: the maximum character count (default = 0 meaning unlimited)

PasswordCharacter: a single character specifying the echo for a password text field (default = "")

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic
Set myTextField = oDlg.CreateTextField("TextField1", Array(20, 20, 120, 50), MultiLine := True)
  
I Python

   myTextField = dlg.CreateTextField('TextField1', (20, 20, 120, 50), MultiLine = True)
  

CreateTimeField

Create a new control of type TimeField in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateTimeField(ControlName: str, Place: any, Border: str = "3D", MinTime: num = 0, MaxTime: num = 24): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

MinTime: the smallest time that can be entered in the control. Default = 0

MaxTime: the largest time that can be entered in the control. Default = 24h

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myTimeField = oDlg.CreateTimeField("TimeField1", Array(20, 20, 60, 15))
  
I Python

   myTimeField = dlog.CreateTimeField('TimeField1', (20, 20, 60, 15))
  

CreateTreeControl

Create a new control of type TreeControl in the current dialog.

Syntaks:

svc.CreateTreeControl(ControlName: str, Place: any, Border = "3D"): svc

Parametre:

ControlName: the name of the new control. It must not exist yet.

Place: either …

All elements are expressed in Map AppFont units.

Border: "3D" (default) or "FLAT" or "NONE"

Returverdi:

An instance of SFDialogs.DialogControl service or Nothing.

Eksempel:

I Basic

   Set myTreeControl = oDlg.CreateTreeControl("TreeControl1", Array(20, 20, 60, 15))
  
I Python

   myTreeControl = dlg.CreateTreeControl('TreeControl1', (20, 20, 60, 15))
  

EndExecute

Avslutter visningen av en modal dialog og gir tilbake argumentet som returverdi for gjeldende Kjør() kjørende handling.

EndExecute() er vanligvis inneholdt i behandlingen av en makro utløst av en dialog- eller kontrollhendelse.

Syntaks:

svc.EndExecute(returnvalue: int)

Parametre:

returnvalue: Verdien som ble sendt til den kjørende Execute()-metoden.

Eksempel:

I Basic

   Sub OnEvent(poEvent As com.sun.star.lang.EventObject)
     Dim oDlg As Object
     Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
     oDlg.EndExecute(ReturnValue := 25)
   End Sub
  
I Python

   from com.sun.star.lang import EventObject
   def on_event(event: EventObject):
     dlg = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", event)
     dlg.EndExecute(25)
  
tip

Over com.sun.star.lang.EventObject-omtaler er valgfrie. Slike merknader hjelper med å identifisere LibreOffice Application Programming Interface (API).


Execute

Vis dialogboksen og, når modal, vent på at avsluttes av brukeren. Den returnerte verdien er enten:

For ikke-modale dialogbokser returnerer metoden alltid 0 og utførelsen av makroen fortsetter.

Syntaks:

svc.Execute(modal: bool = True): int

Parametre:

modal: Usann når ikke-modal dialog. Standard = Sann.

Eksempel:

I dette grunnleggende eksempelet er myDialog-dialogboksen lagret i gjeldende dokuments Standard-bibliotek.


   Dim oDlg As Object, lReturn As Long
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", , , "myDialog")
   lReturn = oDlg.Execute(Modal := False)
   Select Case lReturn
     ' ...
   End Select
  

Denne Python-koden viser DlgConvert modal dialog fra Euro delt Basic-bibliotek.


   dlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", 'GlobalScope', 'Euro', "DlgConvert")
   rc = dlg.Execute()
   if rc == dlg.CANCELBUTTON:
     # ...
  

GetTextsFromL10N

Erstatter alle faste tekststrenger i en dialog med deres oversatte versjoner basert på en L10N tjenesteforekomst. Denne metoden oversetter følgende strenger:

Metoden returnerer Sann hvis vellykket.

For å lage en liste over oversettbare strenger i en dialog, bruk AddTextsFromDialog-metoden fra L10N-tjenesten.

Syntaks:

svc.GetTextsFromL10N(l10n: svc): bool

Parametre:

l10n: En L10N tjenesteforekomst som oversatte strenger vil bli hentet fra.

Eksempel:

Følgende eksempel laster oversatte strenger og bruker dem på dialogen "MyDialog".

I Basic

   oDlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   oDlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   oDlg.Execute()
  
I Python

   dlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "MyDialog")
   myPO = CreateScriptService("L10N", "/home/user/po_files/")
   dlg.GetTextsFromL10N(myPO)
   dlg.Execute()
  
tip

Les L10N-tjenesten hjelpesiden for å lære mer om hvordan PO- og POT-filer håndteres.


OrderTabs

Set the tabulation index of a series of controls. The sequence of controls are given as an array of control names from the first to the last.

warning

Controls with an index >= 1 are not accessible with the TAB key if:
- they are omitted from the given list
- their type is FixedLine, GroupBox or ProgressBar
- they are disabled


Syntaks:

svc.TabsList(TabsList: num, Start: num = 1, Increment: num = 1): bool

Parametre:

TabsList: an array of valid control names in the order of tabulation

Start: the tab index to be assigned to the 1st control in the list. Default = 1

Increment: the difference between 2 successive tab indexes. Default = 1

Returverdi:

True when successful.

Eksempel:

I Basic

   oDlg.OrderTabs(Array("myListBox", "myTextField", "myNumericField"), Start := 10)
  
I Python

   dlg.OrderTabs(('myListBox', 'myTextField', 'myNumericField'), Start = 10)
  

Resize

Moves the topleft corner of a dialog to new coordinates and/or modify its dimensions. All distances are expressed in AppFont units. Without arguments, the method resets the initial dimensions. Return True if the resize was successful.

Syntaks:

svc.Resize(opt Left: num, opt Top: num, opt Width: num, opt Height: num): bool

Parametre:

Venstre: den horisontale avstanden fra øverste venstre hjørne

Topp: den vertikale avstanden fra øverste venstre hjørne

Bredde: bredden på rektangelet som inneholder dialogboksen

Høyde: Høyden på rektangelet som inneholder dialogboksen

Missing arguments are left unchanged

Eksempel:

I Basic

   oDlg.Resize(1000, 2000, Height := 6000) ' Width is not changed
  
I Python

   dlg.Resize(1000, 2000, Height = 6000) # Width is not changed
  

SetPageManager

Definerer hvilke kontroller i en dialog som er ansvarlige for å bytte side, noe som gjør det enklere å administrere Side-egenskapen til en dialogboks og dens kontroller.

Dialoger kan ha flere sider, og den synlige siden er definert av dialogegenskapen Side. Hvis egenskapen Side forblir uendret, er standard synlig side lik 0 (null), noe som betyr at ingen bestemt side er definert og alle synlige kontroller vises uavhengig av verdien satt i deres egen Side-eiendom.

Når egenskapen Side til en dialogboks endres til en annen verdi som 1, 2, 3 og så videre, er det bare kontrollene hvis Side-egenskap samsvarer med den gjeldende dialogsiden vil vises.

Ved å bruke SetPageManager-metoden er det mulig å definere fire typer sideadministratorer:

tip

Det er mulig å bruke mer enn én sidebehandlingsmekanisme samtidig.


Denne metoden skal kalles bare én gang før Execute-metoden kalles. Etterfølgende anrop ignoreres.

Hvis den lykkes, returnerer denne metoden Sann.

Syntaks:

svc.SetPageManager(pilotcontrols: str = "", tabcontrols: str = "", wizardcontrols: str = "", opt lastpage: int): bool

Parametre:

pilotkontroller: en kommadelt liste over ListBox, ComboBox eller RadioButton kontrollnavn som brukes som sideadministratorer. For RadioButton-kontroller, spesifiser navnet på den første kontrollen i gruppen som skal brukes.

tabkontroller: en kommadelt liste over knappenavn som vil bli brukt som sideadministratorer. Rekkefølgen de er spesifisert i dette argumentet tilsvarer sidetallet de er knyttet til.

veiviserkontroller: en kommadelt liste med navnene på to knapper som vil bli brukt som Forrige/Neste-knappene.

lastpage: nummeret på den siste tilgjengelige siden. Det anbefales å spesifisere denne verdien når du bruker Forrige/Neste sidebehandling.

Eksempel:

Tenk på en dialog med tre sider. Dialogboksen har en ListBox-kontroll kalt "aPageList" som vil bli brukt til å kontrollere den synlige siden. I tillegg er det to knapper kalt "btnForrige" og "btnNeste" som vil bli brukt som Forrige/Neste-knappene i dialogboksen.

I Basic

  oDlg.SetPageManager(PilotControls := "aPageList", _
              WizardControls := "btnPrevious,btnNext", _
              LastPage := 3)
  oDlg.Execute()
 
I Python

  dlg.SetPageManager(pilotcontrols="aPageList",
            wizardcontrols="btnPrevious,btnNext",
            lastpage=3)
  dlg.Execute()
 

Terminate

Avslutt Dialog-tjenesten for gjeldende forekomst. Returner True hvis oppsigelsen var vellykket.

Syntaks:

svc.Terminate(): bool

Eksempel:

Nedenfor Basic og Python-eksempler åpner DlgConsole og dlgTrace ikke-modale dialoger. De er henholdsvis lagret i ScriptForge og Access2Base delte biblioteker. Lukkeknapper for dialogbokser er deaktivert og eksplisitt avslutning utføres på slutten av en kjørende prosess.

I dette eksemplet erstatter en knapp i DlgConsole hindret vinduslukking:

I Basic

   oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog","GlobalScope","ScriptForge","DlgConsole")
   oDlg.Execute(modal:=False)
   Wait 5000
   oDlg.Terminate()
  
I Python

   from time import sleep
   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog',"GlobalScope",'Access2Base',"dlgTrace")
   dlg.Execute(modal=False)
   sleep 5
   dlg.Terminate()
  
warning

Alle ScriptForge Grunnleggende rutiner eller identifikatorer som er prefikset med et understrekingstegn "_" er reservert for intern bruk. De er ikke ment å brukes i grunnleggende makroer eller Python-skript.


Supporter oss!