SFDatabaser.Database-tjeneste

Tjenesten Database gir tilgang til databaser enten innebygd eller beskrevet i basisdokumenter. Denne tjenesten tilbyr metoder for å:

Hver forekomst av Database-tjenesten representerer en enkelt database og gir tilgang til dens tabeller, spørringer og data.

Denne tjenesten gir ikke tilgang til skjemaer eller rapporter i basisdokumentet som inneholder databasen. For å få tilgang til skjemaer i et Base Dokument, se metoden FormDocuments av Base-tjenesten.

note

Alle utvekslinger mellom denne tjenesten og databasen gjøres kun ved hjelp av SQL.


SQL-setninger kan kjøres i direkte eller indirekte-modus. I direkte modus overføres setningen til databasemotoren uten syntakskontroll eller gjennomgang.

De medfølgende grensesnittene inkluderer enkle tabeller og spørringslister, samt tilgang til databasedata.

tip

For å gjøre SQL-setninger mer lesbare, kan du bruke hakeparenteser "[ ]" for å omslutte navn på tabeller, spørringer og felt i stedet for å bruke andre omsluttende tegn som kan være eksklusive for visse Relational Database Management Systems (RDBMS). Men pass på at vedlagte tegn er obligatorisk i denne sammenhengen.


Transaksjonshåndtering

Som standard håndterer databasen transaksjoner i auto-commit-modus, noe som betyr at en commit utføres etter hver SQL-setning.

Bruk metoden SetTransactionMode for å endre standardoppførselen, som tillater manuelle commits og rollbacks.

Metodene Commit og Rollback brukes til å avgrense transaksjoner.

I LibreOffice er det fem typer transaksjonsisoleringsmoduser, som definert i com.sun.star.sdbc .TransactionIsolation konstant gruppe:

Konstant

Verdi

Tolkning

NONE

0

Transaksjonshåndtering er deaktivert og databasen er satt til standard auto-commit-modus.

READ_UNCOMMITTED

1

Skitne lesninger, ikke-repeterbare lesninger og fantomesninger kan forekomme.

Hvis en rad endres av en transaksjon, vil en annen transaksjon kunne lese disse endringene selv om de ikke er avsluttet.

READ_COMMITTED

2

Skitne lesninger forhindres, men ikke-repeterbare lesninger og fantomlesninger kan forekomme.

Dette nivået forhindrer at rader med ikke-fullførte endringer leses.

REPEATABLE_READ

4

Skitne lesninger og ikke-repeterbare lesninger forhindres. Fantomlesninger kan imidlertid forekomme.

I tillegg til å forhindre at ikke-fullførte data blir lest, forhindrer det også at to leseoperasjoner i samme transaksjon gir forskjellige resultater.

SERIALIZABLE

8

Skitne lesninger, ikke-repeterbare lesninger og fantomlesninger forhindres.

I tillegg til begrensningene på forrige nivå, sikrer den også at settet med poster som samsvarer med en WHERE-klausul forblir uendret i samme transaksjon.


tip

Les Wikipedia-siden på Isolering i databasesystemer for å lære mer om transaksjonsintegritet.


Tjenestepåkallelse

Før du bruker Database-tjenesten, må ScriptForge-biblioteket lastes eller importeres:

note

• Grunnleggende makroer krever å laste ScriptForge-biblioteket ved hjelp av følgende setning:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-skript krever import fra scriptforge-modulen:
fra scriptforge import CreateScriptService


Syntaks:

For å opprette en forekomst av Database-tjenesten kan du bruke CreateScriptService-metoden:

CreateScriptService("SFDatabases.Database", [filename: str], [registrationname], [readonly], [user, [password]]): svc

note

I syntaksen beskrevet ovenfor kan du bruke enten "SFDatabases.Database" eller ganske enkelt "Database" som det første argumentet for CreateScriptService-metoden.


Parametre:

filnavn: Navnet på basisfilen. Må uttrykkes med SF_FileSystem.FileName notasjon.

registreringsnavn: Navnet på en registrert database. Hvis filnavn er oppgitt, bør ikke dette argumentet brukes.

Omvendt, hvis et registreringsnavn er spesifisert, bør ikke parameteren filnavn defineres.

skrivebeskyttet: Bestemmer om databasen skal åpnes som skrivebeskyttet (Standard = Sann).

bruker, passord: Ytterligere tilkoblingsparametere til databaseserveren.

Eksempel:

I Basic

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim myDatabase as Object
   Set myDatabase = CreateScriptService("Database", "/home/user/Documents/myDB.odb")
   ' Kjør spørringer, SQL-setninger, ...
   myDatabase.CloseDatabase()
  
I Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   myDatabase = CreateScriptService("Database", "/home/user/Documents/myDB.odb")
   # Kjør spørringer, SQL-setninger, ...
   myDatabase.CloseDatabase()
  

Tilgang til databaser med UI-tjenesten

Det er også mulig å få tilgang til databasen knyttet til et Base dokument ved å bruke ScriptForge.UI-tjenesten, som vist i eksemplene nedenfor:

I Basic

   Dim myDoc As Object, myDatabase As Object, ui As Object
   Set ui = CreateScriptService("UI")
   Set myDoc = ui.OpenBaseDocument("/home/user/Documents/myDB.odb")
   ' Bruker og passord er oppgitt nedenfor, hvis nødvendig
   Set myDatabase = myDoc.GetDatabase()
   ' Kjør spørringer, SQL-setninger, ...
   myDatabase.CloseDatabase()
   myDoc.CloseDocument()
  
I Python

   ui = CreateScriptService("UI")
   doc = ui.OpenBaseDocument("/home/user/Documents/myDB.odb")
   # Bruker og passord er oppgitt nedenfor, hvis nødvendig
   myDatabase = doc.GetDatabase()
   # Kjør spørringer, SQL-setninger, ...
   myDatabase.CloseDatabase()
   doc.CloseDocument()
  
tip

GetDatabase-metoden brukt i eksempelet ovenfor er en del av ScriptForges Base service.


Egenskaper

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Beskrivelse

Queries

Ja

En matrise med strenger

Listen over lagrede spørringer.

Tables

Ja

En matrise med strenger

Listen over lagrede tabeller.

XConnection

Ja

XConnection

UNO-objektet som representerer gjeldende databasetilkobling.

XMetaData

Ja

XDatabaseMetaData

UNO-objektet som representerer metadataene som beskriver databasesystemattributtene.


Liste over metoder i databasetjenesten

CloseDatabase
Commit
CreateDataset
DAvg
DCount
DMin

DMax
DSum
DLookup
GetRows
OpenFormDocument
OpenQuery

OpenSql
OpenTable
Rollback
RunSql
SetTransactionMode


CloseDatabase

Lukker gjeldende databasetilkobling.

Syntaks:

db.CloseDatabase()

Eksempel:


  myDatabase.CloseDatabase() ' Basic
 

  myDatabase.CloseDatabase() # Python
 

Commit

Fullfører alle oppdateringer gjort siden forrige Fullføring eller Rulle tilbake anrop.

note

Denne metoden ignoreres hvis fullføring gjøres automatisk etter hver SQL-setning, dvs. databasen er satt til standard auto-fulføring-modus.


Syntaks:

db.Commit()

Eksempel:

I Basic

   ' Angi transaksjonsnivået REPEATABLE_READ
   myDB.SetTransactionMode(4)
   myDB.RunSql("UPDATE ...")
   myDB.Commit()
   myDB.RunSql("DELETE ...")
   ' Test en tilstand før fullføring
   If bSomeCondition Then
     myDB.Commit()
   Else
     myDB.Rollback()
   End If
   ' Gjenopprett auto-commit-modus
   myDB.SetTransactionMode()
  
I Python

   myDB.SetTransactionMode(4)
   myDB.RunSql("UPDATE ...")
   myDB.Commit()
   myDB.RunSql("DELETE ...")
   if some_condition:
     myDB.Commit()
   else:
     myDB.Rollback()
   myDB.SetTransactionMode()
  

CreateDataset

Oppretter en Datasett-tjenesteforekomst basert på en tabell, spørring eller SQL SELECT-setning.

Syntaks:

db.CreateDataset(sqlcommand: str, opt directsql: bool, opt filter: str, opt orderby: str): svc

Parametre:

sqlcommand: Et tabellnavn, et spørringsnavn eller en gyldig SQL SELECT-setning. Identifikatorer kan være omgitt av firkantede parenteser. Dette argumentet skiller mellom store og små bokstaver.

directsql: Sett dette argumentet til sann for å sende setningen direkte til databasemotoren uten forhåndsbehandling av LibreOffice (Standard = Usann).

filter: Angir betingelsen som poster må samsvare med for å bli inkludert i det returnerte datasettet. Dette argumentet er uttrykt som en SQL WHERE-setning uten nøkkelordet "WHERE".

ordreby: Spesifiserer rekkefølgen av datasettet som en SQL ORDER BY-setning uten nøkkelordet "ORDER BY".

Eksempel:

Følgende eksempler i Basic og Python returnerer et datasett med postene til en tabell kalt "Kunder".

I Basic

   oDataset = myDatabase.CreateDataset("Kunder", Filter := "[Navn] LIKE 'A'")
  
I Python

   dataset = myDatabase.CreateDataset("Kunder", Filter = "[Name] LIKE 'A'")
  

DAvg, DCount, DMin, DMax, DSum

Lukker gjeldende databasetilkobling.

Eventuelt kan en SQL WHERE-klausul spesifiseres som et filter som skal brukes før aggregatfunksjonen.

Syntaks:

db.DAvg(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DCount(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DMin(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DMax(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

db.DSum(expression: str, tablename: str, [criteria: str]): any

Parametre:

uttrykk: Et SQL-uttrykk der feltnavnene er omgitt av hakeparenteser.

tabellnavn: Et tabellnavn (uten hakeparenteser).

kriterier: En WHERE-klausul uten nøkkelordet "WHERE", der feltnavn er omgitt av hakeparenteser.

Eksempel:

Eksemplet nedenfor antar at filen Employees.odb har en tabell kalt EmployeeData.

I Basic

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim myDB as Variant
   Set myDB = CreateScriptService("Database", "/home/user/Databases/Employees.odb")
   ' Teller antall ansatte i tabellen
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData")
   ' Returnerer summen av alle lønninger i tabellen
   MsgBox myDB.DSum("[Salary]", "EmployeeData")
   ' Nedenfor er noen eksempler på hvordan tabeller kan filtreres
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Manager'")
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Sales' AND [City] = 'Chicago'")
   MsgBox myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[FirstName] LIKE 'Paul%'")
  
I Python

   myDB = CreateScriptService("Database", "/home/user/Databases/Employees.odb")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData"))
   bas.MsgBox(myDB.DSum("[Salary]", "EmployeeData"))
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Manager'"))
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[Position] = 'Sales' AND [City] = 'Chicago'"))
   bas.MsgBox(myDB.DCount("[ID]", "EmployeeData", "[FirstName] LIKE 'Paul%'"))
  

DLookup

Beregner et SQL-uttrykk på en enkelt post som returneres av en WHERE-ledd definert av parameteren Criteria.

Hvis spørringen returnerer flere poster, vurderes bare den første. Bruk parameteren OrderClause for å bestemme hvordan søkeresultatene skal sorteres.

Syntaks:

db.DLookup(expression: str, tablename: str, [criteria:str], [orderclause: str]): any

Parametre:

uttrykk: Et SQL-uttrykk der feltnavnene er omgitt av hakeparenteser.

tabellnavn: Et tabellnavn (uten hakeparenteser).

kriterier: En WHERE-klausul uten nøkkelordet "WHERE", der feltnavn er omgitt av hakeparenteser.

orderclausule: En ORDER BY-klausul uten "ORDER BY"-nøkkelord. Feltnavn skal være omgitt av hakeparenteser.

Eksempel:

I Basic

   MsgBox myDB.DLookup("[FirstName]", "EmployeeData", Criteria := "[LastName] LIKE 'Smith'", OrderClause := "[FirstName] DESC")
   MsgBox myDB.DLookup("[Salary]", "EmployeeData", Criteria := "[ID] = '3'")
   MsgBox myDB.DLookup("[Quantity] * [Value]", "Sales", Criteria := "[SaleID] = '5014'")
  
I Python

   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(myDB.DLookup("[FirstName]", "EmployeeData", criteria = "[LastName] LIKE 'Smith'", orderclause = "[FirstName] DESC"))
   bas.MsgBox(myDB.DLookup("[Salary]", "EmployeeData", criteria = "[ID] = '3'"))
   bas.MsgBox(myDB.DLookup("[Quantity] * [Value]", "Sales", criteria = "[SaleID] = '5014'"))
  

GetRows

Lagrer innholdet i en tabell eller resultatene av en SELECT-spørring eller av en SQL-setning i en todimensjonal matrise. Den første indeksen i matrisen tilsvarer radene og den andre indeksen refererer til kolonnene.

En øvre grense kan angis for antall returnerte rader. Eventuelt kan kolonnenavn settes inn i den første raden i matrisen.

Den returnerte matrisen vil være tom hvis ingen rader returneres og kolonneoverskriftene ikke er nødvendige.

Syntaks:

db.GetRows(sqlcommand: str, directsql: bool = False, header: bool = False, maxrows: int = 0): any

Parametre:

sqlcommand: Et tabell- eller spørringsnavn (uten hakeparenteser) eller en SELECT SQL-setning.

directsql: Når True, sendes SQL-kommandoen til databasemotoren uten forhåndsanalyse. Standard er Usann. Dette argumentet ignoreres for tabeller. For spørringer er det valgte alternativet det som ble angitt da spørringen ble definert.

header: Når Sann, inneholder den første raden i den returnerte matrisen kolonneoverskriftene.

maxrows: Maksimalt antall rader som skal returneres. Standarden er null, noe som betyr at det ikke er noen grense for antall returnerte rader.

Eksempel:

Nedenfor er noen eksempler på hvordan GetRows-metoden kan brukes:

I Basic

   Dim queryResults as Variant
   ' Returnerer alle rader i tabellen med kolonneoverskrifter
   queryResults = myDB.GetRows("EmployeeData", Header := True)
   ' Returnerer de første 50 ansattepostene sortert etter 'FirstName'-feltet
   queryResults = myDB.GetRows("SELECT * FROM EmployeeData ORDER BY [FirstName]", MaxRows := 50)
  
I Python

   queryResults = myDB.GetRows("EmployeeData", header = True)
   queryResults = myDB.GetRows("SELECT * FROM EmployeeData ORDER BY [FirstName]", maxrows = 50)
  

OpenFormDocument

Åpner det angitte skjemadokumentet i normal modus. Denne metoden returnerer en FormDocument tjenesteforekomst som tilsvarer det angitte skjemadokumentet.

Hvis skjemadokumentet allerede er åpent, aktiveres skjemadokumentvinduet.

Hvis det angitte skjemadokumentet ikke eksisterer, returneres Ingenting.

Syntaks:

svc.OpenFormDocument(formdocument: str): svc

Parametre:

formdocument: Navnet på FormDocument som skal åpnes, som en streng som skiller mellom store og små bokstaver.

Eksempel:

I Basic

De fleste skjemadokumenter er lagret i roten av basisdokumentet, og de kan åpnes ved å bruke navnene deres, som i eksemplet nedenfor:


  Dim oFormDoc As Object
  oFormDoc = myDB.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

Hvis skjemadokumenter er organisert i mapper, blir det nødvendig å inkludere mappenavnet for å spesifisere skjemadokumentet som skal åpnes, som illustrert i følgende eksempel:


  oFormDoc = myDB.OpenFormDocument("myFolder/myFormDocument")
 
I Python

  formDoc = myDB.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

  formDoc = myDB.OpenFormDocument("myFolder/myFormDocument")
 

OpenQuery

Åpner datavisningsvinduet for den angitte spørringen og returnerer en forekomst av Dataark-tjenesten.

Hvis spørringen ikke kunne åpnes, returneres Ingenting.

Syntaks:

db.OpenQuery(queryname: str): obj

Parametre:

queryname: Navnet på en eksisterende spørring som en streng som skiller mellom store og små bokstaver.

Eksempel:

I Basic

   myDatabase.OpenQuery("MyQuery")
  
I Python

   myDatabase.OpenQuery("MyQuery")
  

OpenSql

Kjører en SQL SELECT-kommando, åpner et Datavisnings-vindu med resultatene og returnerer en forekomst av Datasheet-tjenesten.

Syntaks:

db.OpenSql(sql: str, directsql: bool): obj

Parametre:

sql: En streng som inneholder en gyldig SQL SELECT-setning. Identifikatorer kan være omgitt av firkantede parenteser.

directsql: Når Sann, sendes SQL-kommandoen til databasemotoren uten forhåndsanalyse (Standard = Usann).

Eksempel:

I Basic

   myDatabase.OpenSql("SELECT * FROM [Customers] ORDER BY [CITY]")
  
I Python

   myDatabase.OpenSql("SELECT * FROM [Customers] ORDER BY [CITY]")
  

OpenTable

Åpner Data View-vinduet i den angitte tabellen og returnerer en forekomst av Dataark-tjenesten.

Syntaks:

db.OpenTable(tablename: str): obj

Parametre:

tabellnavn: Navnet på en eksisterende tabell som en streng som skiller mellom store og små bokstaver.

Eksempel:

I Basic

   myDatabase.OpenTable("MyTable")
  
I Python

   myDatabase.OpenTable("MyTable")
  

Rollback

Avbryter alle endringer som er gjort i databasen siden siste Commit eller Rollback anrop.

Syntaks:

db.Rollback()

Eksempel:

I Basic

   myDB.SetTransactionMode(1)
   myDB.RunSql("UPDATE ...")
   ' ...
   If bSomeCondition Then
     myDB.Rollback()
   End If
  
I Python

   myDB.SetTransactionMode(1)
   myDB.RunSql("UPDATE ...")
   # ...
   if bSomeCondition:
     myDB.Rollback()
  

RunSql

Utfører en handlingsforespørsel for en SQL-setning, for eksempel å lage en tabell, samt sette inn, oppdatere og slette poster.

Metoden returnerer Sann når den er vellykket.

tip

RunSql-metoden avvises med en feilmelding i tilfelle databasen tidligere ble åpnet i skrivebeskyttet modus.


Syntaks:

db.RunSql(sqlcommand: str, directsql: bool = False): bool

Parametre:

sqlcommand: Et spørringsnavn (uten hakeparenteser) eller en SQL-setning.

directsql: Når True, sendes SQL-kommandoen til databasemotoren uten forhåndsanalyse. (Standard = False). For spørringer er det valgte alternativet det som ble angitt da spørringen ble definert.

Eksempel:

I Basic

   myDatabase.RunSql("INSERT INTO [EmployeeData] VALUES(25, 'Smith', 'John')", DirectSQL := True)
  
I Python

   myDatabase.RunSql("INSERT INTO [EmployeeData] VALUES(25, 'Smith', 'John')", directsql = True)
  

SetTransactionMode

Definerer isolasjonsnivået i databasetransaksjoner.

Som standard administrerer databaser transaksjoner i auto-commit-modus, noe som betyr at en Commit utføres automatisk etter hver SQL-setning.

Bruk denne metoden til å bestemme isolasjonsnivået for transaksjoner manuelt. Når en annen transaksjonsmodus enn NONE er satt, må skriptet eksplisitt kalle Commit-metoden for å bruke endringene på databasen.

Denne metoden returnerer True når den er vellykket.

warning

Endring av transaksjonsmodus lukker alle Datasett-forekomster opprettet fra gjeldende database.


Syntaks:

db.SetTransactionMode(transactionmode: int = 0): bool

Parametre:

transaksjonsmodus: Spesifiserer transaksjonsmodus. Dette argumentet må være en av konstantene som er definert i com.sun.star.sdbc.TransactionIsolation ( Standard = INGEN)

note

Les delen Transaksjonshåndtering ovenfor for å lære mer om transaksjonsisolasjonsnivåene som brukes i LibreOffice.


Eksempel:

I Basic

   myDB.SetTransactionMode(com.sun.star.sdbc.TransactionIsolation.REPEATABLE_READ)
   oDataset = myDB.CreateDataset("SELECT ...")
   ' ...
   ' Tilbakestill transaksjonsmodusen til standard
   myDB.SetTransactionMode()
  
I Python

   from com.sun.star.sdbc import TransactionIsolation
   myDB.SetTransactionMode(TransactionIsolation.REPEATABLE_READ)
   dataset = myDB.CreateDataset("SELECT ...")
   # ...
   myDB.SetTransactionMode()
  
warning

Alle ScriptForge Grunnleggende rutiner eller identifikatorer som er prefikset med et understrekingstegn "_" er reservert for intern bruk. De er ikke ment å brukes i grunnleggende makroer eller Python-skript.


Supporter oss!