SFDocuments.Chart-tjeneste

Tjenesten Chart gir et sett med egenskaper og metoder for å håndtere diagrammer i Calc-dokumenter. Med denne tjenesten er det mulig å:

Diagramnavn

Diagrammer kan ha to forskjellige navn:

note

Tjenesten Diagram bruker primært det brukerdefinerte navnet for å få tilgang til et Diagramobjekt. Hvis det ikke eksisterer, brukes det interne navnet.


Tjenestepåkallelse

Før du bruker Chart-tjenesten, må ScriptForge-biblioteket lastes eller importeres:

note

• Grunnleggende makroer krever å laste ScriptForge-biblioteket ved hjelp av følgende setning:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-skript krever import fra scriptforge-modulen:
fra scriptforge import CreateScriptService


Diagram-tjenesten er instansiert fra en Calc-tjenesteforekomst, enten ved å bruke metodene Diagrammer eller CreateChart.

I Basic

Eksemplet nedenfor oppretter en Diagram tjenesteforekomst fra et eksisterende diagram i det gjeldende Calc-dokumentet:


  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim oDoc as Object, oChart as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set oChart = oDoc.Charts("Sheet1", "Object 1")
 

Følgende eksempel instansierer Diagram-tjenesten ved å lage et nytt diagramobjekt basert på dataene i området "Sheet1.A1:C10".


  Dim oDoc as Object, oChart as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set oChart = oDoc.CreateChart("My Chart", "Sheet1", "Sheet1.A1:C10")
 
tip

Les metodebeskrivelsen CreateChart for å lære mer om argumentene.


I Python

Eksemplene ovenfor kan skrives i Python som følger:


  from scriptforge import CreateScriptService
  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.Charts("Sheet1", "Object 1")
 

  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.CreateChart("My Chart", "Sheet1", "Sheet1.A1:C10")
 

Egenskaper

Navn

Skrivebeskyttet

Type

Beskrivelse

ChartType

Nei

String

Spesifiserer diagramtypen som en streng som kan anta en av følgende verdier: "Kake", "Stolpe", "Smultring", "Kolonne", "Område", "Linje", "XY", "Boble", "Netto ".

Deep

Nei

Boolean

Når Sann indikerer at diagrammet er tredimensjonalt og hver serie er ordnet i z-retningen.

Når Usann-serier er ordnet med bare to dimensjoner.

Dim3D

Nei

Boolean or String

Angir om diagrammet vises med 3D-elementer. Hvis verdien er en streng, må den enten være «Stolpe», «Sylinder», «Kon» eller «Pyramide».

Hvis den boolske verdien Sann er spesifisert, vises diagrammet ved hjelp av 3D-stolper.

Exploded

Nei

Numeric

Angir hvor mye kakesegmenter som er forskjøvet fra diagramsenteret som en prosentandel av radiusen. Gjelder kun for kake- og smultringdiagrammer.

Filled

Nei

Boolean

Når Sann, spesifiserer et fylt nettodiagram. Gjelder kun nettdiagrammer.

Legend

Nei

Boolean

Angir om diagrammet har en forklaring eller ikke.

Percent

Nei

Boolean

Når True, er diagramserier stablet og hver kategori summerer opp til 100 %. Gjelder for område-, søyle-, boble-, kolonne- og nettdiagrammer.

Stacked

Nei

Boolean

Når sann, er diagramserier stablet. Gjelder for område-, søyle-, boble-, kolonne- og nettdiagrammer.

Title

Nei

String

Angir hovedtittelen til diagrammet.

XTitle

Nei

String

Angir tittelen på X-aksen.

YTitle

Nei

String

Angir tittelen på Y-aksen.

XChartObj

Ja

UNO Objekt

Returnerer objektet som representerer diagrammet, som er en forekomst av ScChartObj klasse.

XDiagram

Ja

UNO Objekt

Returnerer com.sun.star.chart.XDiagram objekt som representerer diagrammet til diagrammet.

XShape

Ja

UNO Objekt

Returnerer com.sun.star.drawing.XShape objekt som representerer formen på diagrammet.

XTableChart

Ja

UNO Objekt

Returnerer com.sun.star.table.XTableChart-objektet som representerer dataene som vises i diagrammet.


Opprette et diagram

Vurder følgende data i området "A1:B6" i et ark kalt "Rapport".

A

B

1

Sample A

Sample B

2

36

40

3

39

43

4

45

40

5

52

48


Eksemplene nedenfor i Basic og Python viser hvordan du lager et linjediagram fra disse dataene med forklaringer.

I Basic

  oDoc = CreateScriptService("Calc")
  oChart = oDoc.CreateChart("Samples", "Report", "Report.A1:B6")
  oChart.ChartType = "Line"
  oChart.Legend = True
  oChart.Resize(1000, 1000, 25000, 15000)
 
I Python

  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.CreateChart("Samples", "Report", "Report.A1:B6")
  chart.ChartType = "Line"
  chart.Legend = True
  chart.Resize(1000, 1000, 25000, 15000)
 
tip

Diagrammet trenger ikke å opprettes i samme ark der dataene er plassert. Det kan opprettes i et hvilket som helst eksisterende ark i gjeldende fil ved å spesifisere arknavnet i det andre argumentet til CreateChart-metoden.


Metoder

Liste over metoder i diagramtjenesten

ExportToFile

Resize


ExportToFile

Lagrer diagrammet som en bildefil på et spesifisert sted. Returnerer Sann hvis bildefilen kunne opprettes.

Syntaks:

chart.ExportToFile(filename: str, imagetype: str = "png", overwrite: bool = False): bool

Parametre:

filnavn: Identifiserer stien og filnavnet der bildet skal lagres. Den må følge notasjonen som er definert i SF_FileSystem.FileNaming.

imagetype: Navnet på bildetypen som skal opprettes. Følgende verdier godtas: "gif", "jpeg", "png" (standard), "svg" og "tiff".

overskriv: Angir om målfilen kan overskrives (Standard = Usann).

Eksempel:

I Basic

   oChart.ExportToFile("C:\Temp\myChart.svg", ImageType := "svg", Overwrite := True)
  
I Python

   chart.ExportToFile(r"C:\Temp\myChart.svg", imagetype="svg", overwrite=True)
  

Resize

Endrer posisjonen til diagrammet i gjeldende ark og endrer bredden og høyden. Returnerer Sann hvis endring av størrelse var vellykket.

Syntaks:

chart.Resize([xpos: int], [ypos: int], [width: int], [height: int]): bool

Parametre:

xpos, ypos: Spesifiser de nye X- og Y-posisjonene til diagrammet. Hvis noen av disse verdiene utelates eller hvis negative verdier er oppgitt, forblir de tilsvarende posisjonene uendret.

bredde: Spesifiser den nye bredden på diagrammet. Hvis dette argumentet utelates eller hvis en negativ verdi angis, forblir diagrambredden uendret.

høyde: Angi den nye høyden på diagrammet. Hvis dette argumentet utelates eller hvis en negativ verdi er oppgitt, forblir diagramhøyden uendret.

note

Alle argumenter er gitt som heltallsverdier som tilsvarer 1/100 av en millimeter.


Eksempel:

I Basic

   ' Endrer bare X- og Y-posisjon
   oChart.Rezise(1000, 3000)
   ' Endrer kun diagrambredden og -høyden
   oChart.Resize(, , 25000, 12500)
   ' Søkeordargumenter er støttet
   oChart.Resize(Width := 25000, Height := 12500)
  
I Python

   chart.Rezise(1000, 3000)
   chart.Resize(-1, -1, 20000, 20000)
   chart.Resize(width=25000, height=12500)
  
warning

Alle ScriptForge Grunnleggende rutiner eller identifikatorer som er prefikset med et understrekingstegn "_" er reservert for intern bruk. De er ikke ment å brukes i grunnleggende makroer eller Python-skript.


Supporter oss!