SFDocuments.Basis tjeneste

Tjenesten Base gir en rekke metoder og egenskaper for å forenkle administrasjon og håndtering av LibreOffice Base-dokumenter.

Denne tjenesten er nært knyttet til Dokument-tjenesten, som gir generiske metoder for håndtering av LibreOffice-dokumenter, inkludert basisdokumenter. Derfor utvider Base-tjenesten Dokument-tjenesten og gir ytterligere metoder som er spesifikke for basisdokumenter, slik at brukere kan:

tip

Se Dokumenttjeneste for å lære mer om metoder og egenskaper som kan brukes til å administrere LibreOffice-dokumenter.


Tjenestepåkallelse

Før du bruker Base-tjenesten, må ScriptForge-biblioteket lastes eller importeres:

note

• Grunnleggende makroer krever å laste ScriptForge-biblioteket ved hjelp av følgende setning:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-skript krever import fra scriptforge-modulen:
fra scriptforge import CreateScriptService


I Basic

Base-tjenesten kan påkalles på en rekke måter. Kodebiten nedenfor bruker metoden CreateBaseDocument fra UI-tjenesten for å lage en ny Base-fil.

Merk at i alle eksemplene er objektet oDoc en forekomst av Base-tjenesten.


  Dim ui As Object, oDoc As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set oDoc = ui.CreateBaseDocument("C:\Documents\MyFile.odb")
 

Base-tjenesten kan også instansieres mens du åpner en eksisterende Base-fil, som vist nedenfor:


  Set oDoc = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\MyFile.odb")
 

Hvis et basisdokument allerede er åpent, er det mulig å instansiere Base-tjenesten direkte:


  Dim oDoc As Object
  Set oDoc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "MyFile.odb")
 
I Python

Eksemplene ovenfor kan oversettes til Python som følger:


  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Documents\MyFile.odb")
 

  doc = ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\MyFile.odb")
 

  doc = CreateScriptService("SFDocuments.Document", "MyFile.odb")
 
note

Bruken av "SFDocuments." understrengen i forrige eksempel er valgfri.


Liste over metoder i Base tjenesten

CloseFormDocument
FormDocuments
Forms

GetDatabase
IsLoaded
OpenFormDocument

PrintOut
SetPrinter


CloseFormDocument

Lukker det gitte skjemadokumentet. Returnerer Sann hvis stengingen er vellykket.

Syntaks:

svc.CloseFormDocument(formdocument: str): bool

Parametre:

skjemadokument: Navnet på SkjemaDokument som skal lukkes, som en streng som skiller mellom store og små bokstaver.

Eksempel:

Hvis skjemadokumenter er organisert i mapper, er det nødvendig å inkludere mappenavnet for å spesifisere skjemadokumentet som skal åpnes, som illustrert i følgende eksempler:

I Basic

  oDoc.CloseFormDocument("Folder1/myFormDocument")
 
I Python

  doc.CloseFormDocument('Folder1/myFormDocument')
 

FormDocuments

Returnerer en matrise med de fulle navnene (sti/navn) til alle skjemadokumenter i basisdokumentet som en nullbasert matrise med strenger.

Syntaks:

svc.FormDocuments(): str[0..*]

Eksempel:

Kodebiten nedenfor skriver ut navnene på alle skjemadokumenter i gjeldende basisdokument.

I Basic

  Dim oDoc as Object, myForms as Object, formName as String
  Set oDoc = CreateScriptService("Document", ThisDataBaseDocument)
  Set myForms = oDoc.FormDocuments()
  For Each formName In myForms
    MsgBox formName
  Next formName
 
I Python

  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Document", bas.ThisDataBaseDocument)
  myForms = doc.FormDocuments()
  for formName in myForms:
    bas.MsgBox(formName)
 
tip

For å lære mer om skjemadokumenter, se Skjema tjenestehjelpesiden.


Forms

Avhengig av parametrene som er gitt, vil denne metoden returnere:

Syntaks:

svc.Forms(formdocument: str): str[0..*]

svc.Forms(formdocument: str, form: str = ''): svc

svc.Forms(formdocument: str, form: int): svc

Parametre:

skjemadokument: Navnet på et gyldig skjemadokument som en streng som skiller mellom store og små bokstaver.

skjema: Navnet eller indeksnummeret til skjemaet som er lagret i skjemadokumentet. Hvis dette argumentet er fraværende, vil metoden returnere en liste med navnene på alle tilgjengelige skjemaer i skjemadokumentet.

note

Selv om det er mulig å bruke indeksnummer for å referere til skjemaer, anbefales dette kun når det kun er ett skjema i skjemadokumentet. Hvis det er to eller flere skjemaer, er det å foretrekke å bruke skjemanavnet i stedet.


Eksempel:

Den første linjen i eksemplet nedenfor returnerer en liste over alle skjemaer i skjemadokumentet "myFormDocument". Den andre linjen returnerer en forekomst av skjematjenesten som representerer skjemaet "myForm".

I Basic

  Dim formsList as Object : formsList = oDoc.Forms("myFormDocument")
  Dim oForm as Object : oForm = oDoc.Forms("myFormDocument", "myForm")
 
I Python

  formsList = doc.Forms("myFormDocument")
  form = doc.Forms("myFormDocument", "myForm")
 

GetDatabase

Returnerer en forekomst av Database-tjenesten som tillater kjøring av SQL-kommandoer på databasen definert og/eller lagret i gjeldende Base dokument

Syntaks:

svc.GetDatabase(user: str = '', password: str = ''): svc

Parametre:

bruker, passord: Valgfrie påloggingsparametere som strenger. Standardverdien for begge parametere er en tom streng "".

Eksempel:

I Basic

  Dim myDoc As Object, myDatabase As Object, ui As Object
  Set ui = CreateScriptService("UI")
  Set myDoc = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\myDb.odb")
  ' Bruker og passord er oppgitt nedenfor, om nødvendig
  Set myDatabase = myDoc.GetDatabase()
  ' ... Kjør spørringer, SQL-setninger, ...
  myDatabase.CloseDatabase()
  myDoc.CloseDocument()
 
I Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  myDoc = ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\myDb.odb")
  myDatabase = myDoc.GetDatabase()
  # ... Kjør spørringer, SQL-setninger, ...
  myDatabase.CloseDatabase()
  myDoc.CloseDocument()
 

IsLoaded

Returnerer Sann hvis det angitte SkjemaDokumentet er åpent.

Syntaks:

svc.IsLoaded(formdocument: str): bool

Parametre:

skjemadokument: Navnet på et SkjemaDokument som skal sjekkes, som en streng som skiller mellom store og små bokstaver.

Eksempel:

I Basic

  If Not oDoc.IsLoaded("myFormDocument") Then
    oDoc.OpenFormDocument("myFormDocument")
  End If
 
I Python

  if not doc.IsLoaded("myFormDocument"):
    doc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

OpenFormDocument

Åpner det angitte SkjemaDokument enten i normal eller i designmodus.

Hvis skjemadokumentet allerede er åpent, aktiveres det uten å endre modus. Metoden returnerer Sann hvis skjemadokumentet kunne åpnes.

Syntaks:

svc.OpenFormDocument(formdocument: str, designmode: bool = False): bool

Parametre:

skjemaDokument: Navnet på SkjemaDokument som skal åpnes, som en streng som skiller mellom store og små bokstaver.

designmodus: Hvis dette argumentet er Sann vil SkjemaDokument åpnes i designmodus.

Eksempel:

I Basic

De fleste skjemadokumenter er lagret i roten av Base dokumentet, og de kan åpnes ganske enkelt ved å bruke navnene deres, som i eksemplet nedenfor:


  oDoc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

Hvis skjemadokumenter er organisert i mapper, blir det nødvendig å inkludere mappenavnet for å spesifisere skjemadokumentet som skal åpnes, som illustrert i følgende eksempel:


  oDoc.OpenFormDocument("myFolder/myFormDocument")
 
I Python

  doc.OpenFormDocument("myFormDocument")
 

  doc.OpenFormDocument("myFolder/myFormDocument")
 

PrintOut

Denne metoden sender innholdet i det gitte skjemadokumentet til en standardskriver eller en skriver definert av SetPrinter()-metoden.

Returnerer Sann hvis dokumentet ble skrevet ut.

Syntaks:

svc.PrintOut(opt formdocument: str, pages: str = "", copies: num = 1): bool

Parametre:

skjemadokument: Et gyldig dokumentskjemanavn som skiller mellom store og små bokstaver. Skjemadokumentet skal være åpent. Den aktiveres av metoden.

sider: Sidene som skal skrives ut som en streng, som i brukergrensesnittet. Eksempel: "1-4;10;15-18". Standard er alle sider.

kopier: Antall kopier. Standard er 1.

Eksempel:

I Basic

  If oDoc.PrintOut("myForm", "1-4;10;15-18", Copies := 2) Then
    ' ...
  End If
 
I Python

  if doc.PrintOut('myForm', copies=3, pages='45-88'):
    # ...
 

SetPrinter

Definer skriveralternativene for et skjemadokument. Skjemadokumentet skal være åpent.

Returnerer Sann når det lykkes.

Syntaks:

svc.SetPrinter(opt formdocument: str, opt printer: str, opt orientation: str, paperformat: str): bool

Parametre:

formdocument: Et gyldig dokumentskjemanavn som skiller mellom store og små bokstaver.

printer: The name of the printer queue where to print to. When absent, the default printer is set.

orientation: Either PORTRAIT or LANDSCAPE. When absent, left unchanged with respect to the printer settings.

paperformat: Specifies the paper format as a string value that can be either A3, A4, A5, LETTER, LEGAL or TABLOID. Left unchanged when absent.

Eksempel:

I Basic

  oDoc.SetPrinter("myForm", Orientation := "PORTRAIT")
 
I Python

  doc.SetPrinter('myForm', paperformat='TABLOID')
 
warning

Alle ScriptForge Grunnleggende rutiner eller identifikatorer som er prefikset med et understrekingstegn "_" er reservert for intern bruk. De er ikke ment å brukes i grunnleggende makroer eller Python-skript.


Supporter oss!