Generelt

Definer egenskapene for den valgte kontrollen eller dialogen. De tilgjengelige egenskapene avhenger av hvilken type kontroll som er valgt. Følgende egenskaper er derfor ikke tilgjengelige for alle typer kontroll.

Antall linjer

Skriv inn antallet linjer som skal vises for et listekontrollelement. Denne innstillingen er kun tilgjengelig for kombinasjonsbokser hvis nedtrekksliste-valget er slått på.

Autoutfylling

Velg "Ja" for å aktivere Autofyll-funksjonen for den valgte kontrollen.

Bakgrunnsfarge

Velg bakgrunnsfargen for gjeldende kontrollelement.

Bilde

Angi grafikkenkilden for en knapp eller en bildekontroll. Klikk på "..." for å velge en fil.

Bredde

Angi bredden på dialogvinduet eller kontrollelementet.

Dato

Angi standarddatoen som skal vises i Datokontrollen.

Datoformat

Angi ønsket format for et datokontrollelement. Et datokontrollelement leser inndata fra brukere på bakgrunn av denne innstillingen.

Desimalpresisjon

Angi antallet desimaler som skal vises for et numerisk kontrollelement eller et valutakontrollelement.

Flervalg

Velg «Ja» for å tillate at flere oppføringer i kontrollelement for en liste kan velges.

Forsinkelse

Angir forsinkelsen i millisekunder mellom rullefrigjøringshendelserr. En utløserhendelse oppstår når du klikker på pilen eller klikker på bakgrunnsområdet i en rullefelt. Holder du knappen nedpresset repeteres hendelsen. Hvis du vil, kan du inkludere gyldige tidsenheter med nummeret du skriver inn, for eksempel 2 s eller 500 ms.

Framdriftsverdi

Angi en framdriftsverdi for en framdriftsviser.

Gjenta

Gjenta utløserhendelser når du holder museknappen trykket på en kontroll som en spinnerknapp.

Hjelpeadresse

Angi hjelpeadressen som skal kalles opp når «F1»-tasten blir trykket når fokus er på et bestemt kontrollelement. Du kan for eksempel bruke formatet «HID:1234» for å kalle opp hjelpe-id-en med nummer1234.

Definer miljøvariabelen HELP_DEBUG til 1 for å vise Hjelpe-ID-er som utvidede hjelptips.

Hjelpetekst

Skriv inn en hjelptekst som skal vises som en tipstekst når musepekeren hviler over kontrollelementet.

Høyde

Angi høyden på kontrollelementet eller dialogvinduet.

Høyeste dato

Angi øvre grense for et datokontrollelement.

Høyeste framdriftsverdi

Angi den høyeste verdien for en framdriftsviser.

Høyeste rulleverdi

Angi den høyeste verdien for en framdriftsviser.

Høyeste tid

Angi den største tidsverdien for et tidskontrollelement.

Justering

Angi justeringa for det valgte kontrollelementet.

Kantlinje

Angi kantlinjetypen for gjeldende kontrollelement.

Laveste framdriftsverdi

Angi den laveste verdien for en framdriftsviser.

Listeoppføringer

Bestem oppføringene for en liste. Hver linje tar en oppføring. Trykk Shift + Enter for å sette inn en ny linje.

Liten endring

Angi antall enheter som skal rulles når en bruker klikker i området mellom skyvekontrollen og pilene i et rullefelt.

Manuelt linjeskift

Vegl «Ja» for å tillate manuelle linjeskift i kontrollelement med flere linjer.

Merkelapp

Angi merkelappen for gjeldende kontrollelement. Denne blir vist sammen med kontrollelementet.

Du kan lage flere linjer etiketter ved å sette inn manuelle linjeskift i etiketten ved hjelp av Shift + Enter .

Merket område

Bestemmer sekvensen av de valgte elementene der «0» tilsvarer det første elementet. Ønsker du å velge flere enn et element, må multivalg være aktivert.

Trykk på knappen the ... for å åpne valgvinduet Markering.

Trykk på elementene du vil velge. Du må ha slått på muligheten for flervalg hvis det skal være mulig å velge flere elementer.

Minste dato

Angi nedre grense for et datokontrollelement.

Minste rulleverdi

Angi den laveste verdien for en framdriftsviser.

Minste tid

Angi den laveste tidsverdien for et tidskontrollelement.

Minste verdi

Angi den minste verdien for kontrollelementet.

Navn

Sett inn et navn for kontrollelementet. Navnet brukes til å identifisere kontrollelementet.

Nedtrekk

Velg "Ja" for å aktivere rullegardinmenyen for kontroller for liste- eller kombinationsbokser. Et rullegardins kontrollfelt har en piltast som du kan klikke for å åpne en liste over eksisterende skjemaoppføringer.

Passordtegn

Angi inn et tegn som skal vises i stedet for tegnene som blir skrevet inn. Dette kan for eksempel brukes hvis du har et tekstkontrollelement som brukeren skal skrive inn et passord i.

PosisjonX

Angi avstanden mellom kontrollelementet og den venstre sidekanten i dialogvinduet.

PosisjonY

Angi avstanden mellom kontrollelementet og den øvre sidekanten i dialogvinduet.

Prefikssymbol

Velg «Ja» om du vil vise valutasymbolet som prefiks i valutakontroller når et tall blir skrevet inn.

Velg «Ja» for å aktivere kontrollelementet. Dersom kontrollelementet er deaktivert, er det utgrået i dialogvinduet.

Radhøyde

Sett høyden (i piksler) for hver rad i en trekontroll.

Dersom verdien er mindre enn eller lik 0, vil radhøyden være maksimalhøyden for alle radene.

Standardverdien er 0.

Redigerbar

Bestemmer om noder i trekontrollen kan redigeres.

Normalverdien er USANN.

Redigeringsmaske

Angi redigeringsmasken for et mønsterkontrollelement. Dette er en tegnkode som bestemmer inndataformatet for kontrollelementet.

Du må angi et maskeringskarakter for hver inntastingskarakter i redigeringsmasken for å begrense innskrivningen til verdiene som er oppført i følgende tabell:

Tegn

Betydning

L

En tekstkonstant. Dette tegnet kan ikke forandres av brukeren.

a

Bokstavene a-z kan skrives inn her. Hvis det skrives inn en stor bokstav, blir denne automatisk konvertert til liten bokstav.

A

Tegnene A-Z kan skrives inn her.En liten bokstav, konverteres den automatisk til en stort bokstav

c

Tegnene a-z og 0-9 kan skrives inn her. Hvis en stor bokstav blir skrevet, blir den automatisk konvertert til liten bokstav.

C

Tegnene a-z og 0-9 kan skrives inn her. Hvis en liten bokstav blir skrevet, blir den automatisk konvertert til stor bokstav.

N

Bare tallene 0-9 kan skrives inn.

x

Alle utskrivbare tegn kan skrives inn.

X

Alle utskrivbare tegn kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den automatisk gjort om til en stor.


Rekkefølge

Angi fokusrekkefølgen for kontrollelementene når «Tab»-tasten trykkes i dialogvinduet. Når dialogvinduet blir åpnet vil kontrollelementet med lavest nummer (0), få fokus. Ved å trykke Tab-tasten kan brukeren gå videre til de neste kontrollelementene i rekkfølgen som er angitt.

Innledningsvis mottar kontrollene tallene i den rekkefølgen de er lagt til i dialogboksen. Du kan endre rekkefølgenumrene for kontrollene. LibreOffice Basic oppdaterer ordrenumrene automatisk for å unngå dupliserte tall. Kontroller som ikke kan fokuseres, tildeles også en verdi, men disse kontrollene hoppes over når du bruker Tab-tasten.

Retning

Angi retningen for et rullefeltkontrollelement.

Rot vist

Bestemmer om noder i trekontrollen skal vises.

Hvis Root vises er FALSK, er rotnoden av en modell ikke lenger en gyldig node for trekontrollen og kan ikke brukes med noen metode for XTreeControl.

Normalverdien er SANN.

Rullefelt

Legger til rullefeltypen som skal brukes i en tekstboks.

Rullefelt

Legg ønsket rullefelttype til en tekstboks.

Rulleknapp

Velg «Ja» for å legge en tallboks til et numerisk, valuta-, dato- eller klokkeslettelement for å kunne endre inn-verdiene ved hjelp av pilknappene.

Rulleverdi

Bestemmer startverdien for rullefeltet. Dette bestemmer posisjonen til rullefeltknappen.

Side (steg)

Angi sidetallet i dialogvinduet som du enten vil endre eller legge et kontrollelement til i. Hvis dialogvinduet bare består av en side, må du sette Side (steg)-verdien til 0.

Velg Side (Steg) = 0 for å gjøre en kontroll synlig på hver dialogside.

For å kunne skifte mellom dialogsider under kjøringen må du lage en makro som endrer verdien for Side (steg).

Skalering

Skaler bildet slik at det passer størrelsen på kontrollelementet.

Skriv ut

Velg «Ja» for å ta med det gjeldende kontrollelementet i dokumentetutskriften.

Skrivebeskyttet

Velg «Ja» for å forhindre at brukeren redigerer innholdet i det gjeldende kontrollelementet. Kontrollelementet er tilgjengelig og kan få fokus, men kan ikke endres.

Skrivefelt med flere linjer

Velg«Ja» for å kunne bruke flere linjer i kontrollelementet. Bruk Enter-tasten for å sette inn et manuelt linjeskift.

Standardknapp

Velg "Ja" for å få den nåværende knappen til å kontrollere standardvalget. Ved å trykke Retur i dialogboksen aktiveres standardknappen.

Starter redigering av stoppnoder

Angir hva som skjer når redigeringen avbrytes ved å velge en annen node i treet, en endring i treets data eller på annen måte.

Ved å sette denne egenskapen til SANT, blir endringene automatisk lagret når redigeringen avbrytes. FALSE betyr at redigeringen avbrytes og endringene går tapt.

Normalverdien er USANN.

Stegverdi

Angi steg-verdien for rulleknapper.

Stor endring

Angi antall enheter som skal rulles når en bruker klikker i området mellom skyvekontrollen og pilene i et rullefelt.

Strengt format

Velg«Ja» for å tillate inntasting av kun gyldige tegn i kontrollelementene for tall, valuta, dato og tid.

Største tekstlengde

Angi det høyeste antallet tegn som en bruker skal kunne skrive inn.

Største verdi

Angi den største verdien for kontrollelementet.

Synlig størrelse

Angi lengden på glidebryteren til et rullefelt.

Tabulator

Velg hvordan fokuset skal endres i kontrollelementet når Tab-tasten trykkes.

Standard

Bare input kontroller mottar fokus når du bruker Tab -tasten. Andre kontroller uten input som feks bildetekskontroller blir utelatt.

Nei

Hopper over kontrollelementet når fokus blir flyttet med tabulatortasten.

Ja

Kontrollelementet kan velges med tabulatortasten.


Tegnmaske

Angi startverdiene som skal vises i et mønsterkontrollelement. Dette hjelper brukeren til å se hvilke verdier som er lovlige i kontrollelementet. Tegnmasken blir begrenset av formatet som er angitt i redigeringsmasken.

Tegnsett

Velg skrifta som skal brukes ved visning av innholdet i gjeldende kontrollelement.

Tidsformat

Velg formatet som skal brukes for tidskontrollelementer.

Tilstand

Angi valg-tilstanden til kontrollelementet.

Tittel

Angi tittelen for dialogvinduet. Trykk i kantlinjen til til dialogvinduet for å velge det.

Titler blir bare brukt for å sette merkelapp på et dialogvindu og kan bare ha én rad. Legg merke til at dersom du arbeider med makroer, blir kontrollene aktivert bare med egenskapen Navn.

Trenivå

Velg "Ja" for å tillate at en avmerkingsboks kan ha tre tilstander (merket, ikke merket og gråtonet) i stedet for to (merket og ikke merket).

Tusenskille

Velg «Ja» for å vise tusenskilletegn i numeriske kontroller og valutakontroller.

Type knapp

Velg en type knapp. De forskjellige knappene har forskjellige funksjon.

Utvalgstype

Bestemmer hvilken utvalsmodus som er tilgjengelig for denne trekontrollen.

Valutasymbol

Skriv inn valutasymbolet som skal brukes i valutakontrollelementer.

Verdi

Angi verdien for kontrollelementet.

Vis håndtak

Bestemmer om håndtakene på nodene skal være synlige.

Håndtakene er prikkelinjer som visualiserer hierarkiet for trekontrollen.

Normalverdien er SANN.

Vis rothåndtak

Bestemmer om nodehåndtakene også skal vises på rotnivået.

Normalverdien er SANN.

Supporter oss!