Basic

Dette avsnittet forklarer grunnlaget for å arbeide med LibreOffice Basic.

Kodene i LibreOffice Basic er baserte på subrutiner og funksjoner som er spesifiserte mellom seksjonene sub … end sub og funksjon … sluttfunksjon. Hvær Sub eller Funksjon kan kalle opp andre Sub og Funktioner. Hvis du er nøye når du skriver kode for en Sub eller en Funksjon kan du kanskje bruke rutinene også i andre programmer. Se også Prosedyrer og funksjoner.

Merknadsikon

Visse restriksjoner gjelder for hvilke navn de offentlige (public), variablene, prosedyrene (Sub) og funksjonene kan ha. De kan ikke ha samme navnet som moduler i det samme biblioteket.


Hva er en subrutine (Sub)?

Sub er en forkorning forsubrutine, som brukes for å håndtere en spesiell deloppgave i et program ved å dele opp aktivitetene i indivuelle prosedyrer. Dette gjør det enklere å lese programkoden og reduserer risikoen for programmeringsfeil. En subrutine kan ta imot argument som paramnetre, men kan ikke returnere verdier til subrutinen eller funksjonen den ble aktivert ifra, for eksempel:

GjørNoeMedVerdiene(MineFørsteVerdi,MinAndreVerdi)

Hva er en Funksjon?

En funksjon er å anse som en subrutine som kan returnere en verdi. Du kan bruke en funksjon på høyresiden av en variabeldeklarasjon og ellers andre steder der du normalt vil bruke ein verdi. For eksempel:

MinAndreVerdi = minFunksjon(MinFoersteVerdi)

Globale og lokale variabler

Globale variabler er gyldige for alle subrutiner og funksjoner i en modul. De blir deklarerte i begynnelsen av en modul, før den første subrutinen eller funksjonen blir brukt.

Variabler som er deklarerte inne i en subrutine eller en funksjon er gyldig berre inne i denne subrutinen eller funksjonen. Disse variablene overstyrer globale variabler med det same navnet og lokale variabler med same navn som kjem frå en overordna subrutine eller funksjon.

Strukturering

Når du har delt opp programmet i prosedyrer og funksjoner (subrutiner og funksjoner) kan du lagre disse som filer og bruke de i andre prosjekt. LibreOffice Basic støtter moduler og bibliotek. Subrutiner og funksjoner er alltid inne i moduler. Du kan definere en modul som global eller som en del av et dokument. Flere moduler kan kombineres i et bibliotek.

Du kan kopiere og flytte subrutiner, funksjoner og bibliotek frå en fil til i annen ved å bruke dialogvinduet Makro.

Supporter oss!