Getting Session Information

Computing LibreOffice user profile and shared modules system file paths can be performed with Python or with Basic languages. BeanShell, Java, JavaScript and Python scripts locations can be derived from this information.

Eksempler:

Med Phyton skall.

>>> from <the_module> import Session

>>> print(Session.SharedPythonScripts()) # static method

>>> skriv ut(Sesjon().BrukerNavn) # objekt egenskaper

>>> innput(Sesjon().BrukerProfil) # objekt egenskaper

Fra Verktøy - Makroer - Kjør makro ... -menyen.


    from <the_module> import Session
      
    def demo_session():
      import screen_io as ui
      ui.MsgBox(Session.Share(),title='Installation Share') # static method
      ui.Print(Session.SharedPythonScripts()) # static method
      s = Sesjon() # opprett instans
      ui.MsgBox(s.BrukerNavne,tittel='Hallo') # objekt egenskaper
      ui.Utskrift(s.BrukerPythonSkript) # objekt egenskaper
      
    g_eksporteteSkript = (demo_sesjon,) # felles makroer
  

Ved LibreOffice Basic


    Sub Session_example()
      Dim s As New Session ' instance of Session class
      Skriv ut "Delte skript plasseing:", s.DelteSkript
      MsgBox s.BrukerNavn,,"Hallo"
      Print s.UserScripts, Chr(13), s.UserPythonScripts
    End Sub ' Session_example
  

Bruk COM/OLE og Visual Basic Skriptspråk.


    Tjenesteadministratoren er alltid startpunktet
    ' Hvis office ikke kjøres, vil office states opp
    Set sm = WScript.CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
    'PathSubstitution-tjeneste viser informasjon som skal utledes
    <UserProfile|Share>Scripts/python plassering fra
    Set obj = sm.createInstance("com.sun.star.util.PathSubstitution")
      
    MsgBox CreateObject("WScript.Network").UserName,, "Hello"
    user = obj.getSubstituteVariableValue("$(user)")
    MsgBox user & "/Scripts",, "User scripts location"
    libO = Replace(obj.getSubstituteVariableValue("$(inst)"), "program/..", "Share")
    MsgBox libO & "/Scripts",, "Shared scripts location"
  

Python Sesjon klasse:


    import getpass, os, os.path, uno
      
    class Session():
      @staticmethod
      def substitute(var_name):
        ctx = uno.getComponentContext()
        ps = ctx.getServiceManager().createInstanceWithContext(
          'com.sun.star.util.PathSubstitution', ctx)
        return ps.getSubstituteVariableValue(var_name)
      @staticmethod
      def Share():
        inst = uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(prog)"))
        return os.path.normpath(inst.replace('program', "Share"))
      @staticmethod
      def SharedScripts():
        return ''.join([Session.Share(), os.sep, "Scripts"])
      @staticmethod
      def SharedPythonScripts():
        return ''.join([Session.SharedScripts(), os.sep, 'python'])
      @property # alternativ til '$(username)' variable
      def UserName(self): return getpass.getuser()
      @property
      def UserProfile(self):
        return uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(user)"))
      @property
      def UserScripts(self):
        return ''.join([self.UserProfile, os.sep, 'Scripts'])
      @property
      def UserPythonScripts(self):
        return ''.join([self.UserScripts, os.sep, "python"])
  
note

I motsetning til Basic utføres normalisering av stinavn med Python i sesjonsklassen.


LibreOffice Basic Sesjon klasse:


    Option Explicit
    Option Compatible
    Option ClassModule
      
    Private _ps As Object ' Privat medlem
      
    Private Sub Class_Initialize()
      GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
      Set _ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")
    Slutt på Sub ' Constructor
      
    Private Sub Class_Terminate()
      _ps = Nothing
    Slutt på Sub ' Destructor
      
    Public Property Get SharedScripts() As String
      Dim inst As String, shr As String
      inst = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(prog)"))
      shr = Tools.Strings.ReplaceString(inst,"Share","program")
      SharedScripts = shr & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.sharedScripts
      
    Public Property Get SharedPythonScripts() As String
      sharedPythonScripts = sharedScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.sharedPythonScripts
      
    Offentlig egenskap Hent brukernavn () som String 'Brukernavn
      userName = _ps.getSubstituteVariableValue("$(username)")
    End Property ' Session.userName
      
    Offentlig egenskap Hent UserProfile () Som String 'Brukerprofil systembane
      userProfile = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(user)"))
    End Property ' Session.userProfile
      
    Offentlig egenskap Hent UserScripts() Som String 'Brukerskript systembane
      userScripts = userProfile() & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.userScripts
      
    Offentlig egenskap Hent UserPhytonScripts() Som String 'Brukerskript systembane
      userPythonScripts = userScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.userPythonScripts
  

Supporter oss!