Henting av øktinfo

Kjøring av LibreOffice-brukerprofil og delte moduler systemfilbaner kan utføres med Python eller med grunnleggende språk. BeanShell, Java, JavaScript og Python-skriptplasseringer kan hentes fra denne informasjonen.

Eksempler:

Med Phyton-skall.

>>> from <the_module> import Session

>>> utskrift av(Session.SharedPythonScripts()) # statisk metode

>>> skriv ut(Sesjon().BrukerNavn) # objektegenskaper

>>> innput(Sesjon().BrukerProfil) # objektegenskaper

Fra Verktøy - Makroer - Kjør makro ... -menyen.


    from <the_module> import Session
      
    def demo_session():
      import screen_io as ui
      ui.MsgBox(Session.Share(),title='Installation Share') # statisk metode
      ui.Print(Session.SharedPythonScripts()) # statisk metode
      s = Sesjon() # opprett instans
      ui.MsgBox(s.BrukerNavne,tittel='Hallo') # objektegenskaper
      ui.Utskrift(s.BrukerPythonSkript) # objektegenskaper
      
    g_eksporteteSkript = (demo_sesjon,) # felles makroer
  

Ved LibreOffice Basic


    Sub Session_example()
      Dim s As New Session ' instance of Session class
      Skriv ut "Delte skript plasseing:", s.DelteSkript
      MsgBox s.BrukerNavn,,"Hallo"
      Print s.UserScripts, Chr(13), s.UserPythonScripts
    End Sub ' Session_example
  

Bruk COM/OLE og Visual Basic-skriptspråk.


    Tjenesteadministratoren er alltid startpunktet
    ' Hvis kontormiljø ikke kjøres, vil kontormiljø startes opp
    Set sm = WScript.CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
    'PathSubstitution-tjeneste viser informasjon som skal utledes
    <UserProfile|Share>Scripts/python plassering fra
    Set obj = sm.createInstance("com.sun.star.util.PathSubstitution")
      
    MsgBox CreateObject("WScript.Network").UserName,, "Hello"
    user = obj.getSubstituteVariableValue("$(user)")
    MsgBox user & "/Scripts",, "User scripts location"
    libO = Replace(obj.getSubstituteVariableValue("$(inst)"), "program/..", "Share")
    MsgBox libO & "/Scripts",, "Shared scripts location"
  

Python-øktklasse:


    import getpass, os, os.path, uno
      
    class Session():
      @staticmethod
      def substitute(var_name):
        ctx = uno.getComponentContext()
        ps = ctx.getServiceManager().createInstanceWithContext(
          'com.sun.star.util.PathSubstitution', ctx)
        return ps.getSubstituteVariableValue(var_name)
      @staticmethod
      def Share():
        inst = uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(prog)"))
        return os.path.normpath(inst.replace('program', "Share"))
      @staticmethod
      def SharedScripts():
        return ''.join([Session.Share(), os.sep, "Scripts"])
      @staticmethod
      def SharedPythonScripts():
        return ''.join([Session.SharedScripts(), os.sep, 'python'])
      @property # alternativ til '$(username)' variable
      def UserName(self): return getpass.getuser()
      @property
      def UserProfile(self):
        return uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(user)"))
      @property
      def UserScripts(self):
        return ''.join([self.UserProfile, os.sep, 'Scripts'])
      @property
      def UserPythonScripts(self):
        return ''.join([self.UserScripts, os.sep, "python"])
  
note

I motsetning til Basic utføres normalisering av stinavn med Python i øktsklassen.


LibreOffice Basic-øktklasse:


    Option Explicit
    Option Compatible
    Option ClassModule
      
    Private _ps As Object ' Privat medlem
      
    Private Sub Class_Initialize()
      GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
      Set _ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")
    Slutt på Sub ' Constructor
      
    Private Sub Class_Terminate()
      _ps = Nothing
    Slutt på Sub ' Destructor
      
    Public Property Get SharedScripts() As String
      Dim inst As String, shr As String
      inst = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(prog)"))
      shr = Tools.Strings.ReplaceString(inst,"Share","program")
      SharedScripts = shr & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.sharedScripts
      
    Public Property Get SharedPythonScripts() As String
      sharedPythonScripts = sharedScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.sharedPythonScripts
      
    Offentlig egenskap Hent brukernavn () som String 'Brukernavn
      userName = _ps.getSubstituteVariableValue("$(username)")
    End Property ' Session.userName
      
    Offentlig egenskap Hent UserProfile () Som String 'Brukerprofil-systembane
      userProfile = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(user)"))
    End Property ' Session.userProfile
      
    Offentlig egenskap Hent UserScripts() Som String 'Brukerskript-systembane
      userScripts = userProfile() & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.userScripts
      
    Offentlig egenskap Hent UserPhytonScripts() Som String 'Brukerskript-systembane
      userPythonScripts = userScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.userPythonScripts
  

Supporter oss!