Innput/visning til skjerm

Python standard utdatafil er ikke tilgjengelig når du kjører Python makroer fra Verktøy - Makroer - Kjør makro ... -menyen. Presentasjon av utgangen av en modul krever Python interaktive konsollen. Funksjoner som input () , utskrift () , repr () og str () er tilgjengelige fra Python skallet.

Tipsikon

Alternativ Phyton skript behandler(APSO) utvidelsen gir en meldingsboksfunksjon() fra apso_utils modulen.


LibreOffice Basic proposes InputBox(), Msgbox() and Print() screen I/O functions. Python alternatives exist relying either on LibreOffice API Abstract Windowing Toolkit, either on Python to Basic function calls. The latter proposes a syntax that is intentionally close to that of Basic, and uses a Python module next to a Basic module. The API Scripting Framework is used to perform Basic, BeanShell, JavaScript and Python inter-languages function calls.

Python syntaks:

MsgBox(txt, buttons=0, title=None)

InputBox(txt, title=None, default=None)

Print(txt)

Eksempler:

>>> import screen_io as ui

>>> reply = ui.InputBox('Please enter a phrase', title='Dear user', defaultValue="here..")

>>> rc = ui.MsgBox(reply, title="Confirmation of phrase")

>>> age = ui.InputBox('How old are you?', title="Hi")

>>> ui.Print(age)

Installasjon

skjerm_io Python modul


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    
    def MsgBox(prompt: str, buttons=0, title='LibreOffice') -> int:
      """ Displays a dialog box containing a message and returns a value."""
      xScript = _getScript("_MsgBox")
      res = xScript.invoke((prompt,buttons,title), (), ())
      return res[0]
    
    def InputBox(prompt: str, title='LibreOffice', defaultValue='') -> str:
      """ Displays a prompt in a dialog box at which the user can enter text."""
      xScript = _getScript("_InputBox")
      res = xScript.invoke((prompt,title,defaultValue), (), ())
      return res[0]
    
    def Print(message: str):
      """Outputs the specified strings or numeric expressions in a dialog box."""
      xScript = _getScript("_Print")
      xScript.invoke((message,), (), ())
    
    import uno
    from com.sun.star.script.provider import XScript
    def _getScript(script: str, library='Standard', module='uiScripts') -> XScript:
      sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
      mspf = sm.createInstanceWithContext("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", uno.getComponentContext())
      scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
      scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
      xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
      return xScript
  

uiSkript Basic modul


    Option Explicit
    Private Function _MsgBox( prompt As String, Optional buttons As Integer, _
        Optional title As String ) As Integer
      _MsgBox = MsgBox( prompt, buttons, title )
    End Function
    Private Function _InputBox( prompt As String, Optional title As String, _
        Optional default As String) As String
      _InputBox = InputBox( prompt, title, default )
    End Function
    Private Sub _Print( msg As String )
      Print msg
    End Sub
  

Supporter oss!