Oppretting av handlingsLyttere

Hendelser skapt av dialoger, dokumenter, skjemaer eller grafiske kontroller kan knyttes til makroer, som kalles hendelsesdrevet programmering. Den vanligste metoden for å knytte hendelser til makroer er Hendelse -fanen i menyenVerktøy - Tilpass og Dialog EditorKontrollegenskapsrute fra Verktøy - Makroer - Organiser Dialoger... menyen.

Grafiske gjenstander, tastaturinnput, musebevegelser og andre menneske/maskininteraksjoner kan styres ved hjelp av UNO-lyttere som ser etter brukerens oppførsel. Lyttere er dynamiske programkodealternativer til makroer. Man kan opprette like mange UNO-lyttere som hendelser å se etter. En enkelt lytter kan også håndtere flere brukergrensesnittkontroller.

Oppretting av en hendelseslytter

Lyttere blir knyttet til dialogkontrollene, samt til å dokumentere eller danne hendelser. Lyttere brukes også når du oppretter kjøremiljødialoger eller når du legger til kontroller i en dialog i farten.

Dette eksemplet oppretter en lytter for Button1 kontroll av Dialog1 dialogen i Standard bibliotek.

Med Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, unohelper
     from com.sun.star.awt import XActionListener
     from com.sun.star.awt import ActionEvent
     from com.sun.star.lang import EventObject
     from com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults \
       import OK, CANCEL
     import msgbox as util
       
     _MY_BUTTON = "Button1"
     _MY_LABEL = 'Python lytter..'
     _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider"
       
     def Main(*args):
       ui = createUnoDialog("Standard.Dialog1", embedded=True)
       ui.Title = "Python X[any]Listener"
       ctl = ui.getControl(_MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = _MY_LABEL
       act = ActionListener()
       ctl.addActionListener(act)
       rc = ui.execute()
       if rc == OK:
         MsgBox("Brukeren bekreftet dialogen.")
       elif rc == CANCEL:
         MsgBox("Brukeren avbrøt dialogen.")
       ui.dispose() # ui.endExecute
       ctl.removeActionListener(act)
       
     def createUnoDialog(libr_dlg: str, embedded=False):
       "" "Opprett en dialog dens lokasjon" ""
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location)
       return dlg
       
     class ActionListener(unohelper.Base, XActionListener):
       """ Lytt til og tell knappeklikk """
       def __init__(self):
         self.count = 0
       
       def actionPerformed(self, evt: ActionEvent):
         self.count = self.count + 1
         #mri(evt)
         if evt.Source.Model.Name == _MY_BUTTON:
           evt.Source.Model.Label = _MY_LABEL+ str( self.count )
       return
       
       def disposing(self, evt: EventObject): # obligatorisk rutine
         pass
       
     def MsgBox(txt: str):
       mb = util.MsgBox(uno.getComponentContext())
       mb.addButton("Ok")
       mb.show(txt, 0, "Python")
       
     g_exportedScripts = (Main,)
   

msgbox.py i {installasjons)/program/-katalogen har noen eksempler på knappelyttere.

Med LibreOffice Basic


     Option Explicit
       
     Const MY_LIBRARY = "Standard", MY_DIALOG = "Dialog1", MY_BUTTON = "Button1"
     Const MY_LABEL = "Basic lytter.."
     Dim count As Integer
       
     Sub Main
       Dim libr As Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
       Dim dlg As Object
       Dim ui As Object ' stardiv.Toolkit.UnoDialogControl
       Dim ctl As Object ' stardiv.Toolkit.UnoButtonControl
       Dim act As Object ' com.sun.star.awt.XActionListener
       Dim rc As Object : rc = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
       
       BasicLibraries.LoadLibrary(MY_LIBRARY)
       libr = DialogLibraries.GetByName(MY_LIBRARY)
       dlg = libr.GetByName(MY_DIALOG)
       ui = CreateUnoDialog(dlg)
       ui.Title = "Basic X[any]Listener example"
       count = 0
       ctl = ui.GetControl(MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = MY_LABEL
       act = CreateUnoListener("awt_", "com.sun.star.awt.XActionListener")
       ctl.addActionListener(act)
       Select Case ui.Execute
         Case rc.OK : MsgBox "Brukeren bekreftet dialogen.",, "Basic"
         Case rc.CANCEL : MsgBox "Brukeren avbrøt dialogen..",, "Basic"
       End Select
       ui.dispose ' ui.endExecute()
       ctl.removeActionListener(act)
     End Sub
       
     Private Sub awt_actionPerformed(evt As com.sun.star.awt.ActionEvent)
       ''' Lytt til og tell knappeklikk '''
       With evt.Source.Model
         If .Name = MY_BUTTON Then
           count = count + 1
           .Label = MY_LABEL+Cstr(count)
         End If
       End With
     End Sub ' awt_actionPerformed
       
     Private Sub awt_disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject) ' mandatory Sub
       ' koden din finnes her
     End Sub ' awt_disposing
   

Andre hendelseslyttere

Lyttere blir vanligvis kodet sammen meddialogåpning. Mange lyttertilnærminger er mulige, for eksempel hendelsesbehandlere for dialoger eller hendelsesmonitorer for dokumenter eller skjemaer.

Supporter oss!