Opprett en dialoghåndterer

Ved siden av tilordne makroer til hendelser eller lage hendelseslyttere , kan man bruke dialoghåndterere, hvis prinsipp er å definere UNO-nøkkelord, eller metoder, som er kartlagt til hendelser å se etter. Hendelsesbehandleren er ansvarlig for å utføre metoder ved hjelp av vnd.sun.star.UNO:<method_name> protokollen. I motsetning til lyttere som trenger å definere alle støttede metoder, selv om de ikke er i bruk, krever dialoghåndterere bare to metoder på toppen av tiltenkte kontrollkrokskript.

Fordeler med denne tilnærmingen:

Denne mekanismen illustreres her for grunnleggende og Python-språk ved hjelp av en importert kopi av dialogboksen Access2Base dlgTrace. Unntakshåndtering og lokalisering er utelatt av hensikt til oversikt.

Tilordning av dialogmetoder

Eksporter Access2Base dlgTrace-dialog og importer den til MyLib-programbibliotek.

Inne i kontrollegenskapsruten i Dialog Editor, bruk kategorien «Hendelser» for å erstatte makrotilordninger med komponentoppgaver, og skriv inn de tiltenkte metodene:

Hendelser som er tilordnet handlinger, bør nevne protokollen vnd.sun.star.UNO: .

Opprettelse av håndterer

createDialogWithHandler metode for com .sun.star.awt.DialogProvider2 tjenesten brukes til å stille inn dialogboksen og dens håndterer. Håndtereren er ansvarlig for å implementere com.sun.star .awt.XDialogEventHandler grensesnittet.

warning

Alle komponentmetodenavn må erklæres eksplisitt når du bruker en dialogbehandler.


Med Python

I dette eksemplet er dialogen lokalisert på datamaskinen.


   # -*- coding: utf-8 -*-
   from __future__ import unicode_literals
     
   import uno, unohelper
   from com.sun.star.awt import XDialogEventHandler
     
   _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider2"
     
   class Console(unohelper.Base, XDialogEventHandler):
     """ Access2Base-konsollhåndterer """
     '' 'tilpasset fra «Créer un dialog avec gestionnaire d'événements» av JM Zambon
     https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler '''
     def show(self):
       dialog = self.getDialog("MyLib.dlgTrace", embedded=True)
       dialog.Title = "Konsole"
       dialog.execute()
     
     def callHandlerMethod(self, dialog, event, method):
       if method == '_dump2File':
         event.Source.setLabel("dump requested")
         scr = getBasicScript(script="_DumpToFile", module="Trace",
           library='Access2Base')
         scr.invoke((event,), (), ())
       elif method == '_openHelp':
         _msgbox('Not yet implemented')
         dialog.endDialog(1)
       else:
         return False
     
     def getSupportedMethodNames(self):
       return ('_dump2File', '_openHelp')
     
     def getDialog(self, libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Opprett en dialog fra dens lokasjon """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location, self)
       return dlg
     
   
   # def getBasicScript() # see note
      
   def _msgbox(prompt='', title=''):
     ''' Uryddig MeldBoks '''
     import msgbox
     mb = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())
     mb.addButton('Howdy')
     mb.show(prompt,0,title)
     
   def ConsoleHandler():
     Console().show()
     
   g_exportedScripts = (ConsoleHandler,)
     
   
note

Som forventet, utløser manglendeonOkHasFocus-metode et unntak.


tip

Referer til Python anrop til LibreOffice Basic-side for getBasicScript-rutinebeskrivelse og for detaljer om kjøring på tvers av språk.


Med LibreOffice Basic

I dette eksemplet er dialogen innebygd i et dokument, og kan også være plassert på datamaskinen.


   ' <MyLib>.<Handler> module
     
   Public Sub Console_Show()
     Dim dp as Object ' com.sun.star.awt.DialogProvider2
     Dim dialog As Object ' com.sun.star.awt.XDialog, com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     Dim eventHandler As Object ' com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     dp = CreateUnoService("com.sun.star.awt.DialogProvider2")
     dp.Initialize(Array(ThisComponent)) 'hvis dok-innebygd dialog
     eventHandler = CreateUnoListener("Console_", "com.sun.star.awt.XDialogEventHandler")
     dialog = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:MyLib.dlgTrace?location=document", eventHandler)
     dialog.Title = "Konsole"
     dialog.execute()
   End Sub ' <Handler>.Console_Show()
     
   Private Function Console_callHandlerMethod(dialog as Object, _
       event As com.sun.star.document.DocumentEvent, _
       method As String) som boolsk verdi
     ''' Intercept dialog events using .UNO protocol '''
     Console_callHandlerMethod = True
     Select Case method
       Case "_dump2File"
         event.Source.setLabel("dump requested")
         With GlobalScope.BasicLibraries
           If Not .IsLibraryLoaded("Access2Base") Then .LoadLibrary("Access2Base")
         End With
         Access2Base.Trace._DumpToFile
       Case "_openHelp" 
         MsgBox "Not yet implemented",0 , "Howdy"
         'dialog.endDialog(1) hvis datamaskinbasert dialog
       Case Else : Console_callHandlerMethod = False
     End Select
   End Function ' <Handler>.Console_callHandlerMethod
     
   Private Function Console_getSupportedMethodNames()
     Console_getSupportedMethodNames = Array("_dump2File", "_openHelp")
   End Function ' <Handler>.Console _getSupportedMethodNames
     
   ' anpasset fra «Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements» av JM Zambon
   ' https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler
   
note

Som forventet, onOkHasFocus manglende metode gir et unntak.


Supporter oss!