Lytte til dokumenthendelser

Å lytte til dokumenthendelser kan hjelpe i følgende situasjoner:

Ved siden av tilordne makroer til hendelser , kan man overvåke LibreOffice-dokumenthendelser. Applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) kringkastere er ansvarlige for å kalle opp hendelsesskript. I motsetning til lyttere som må ha definert alle støttede metoder, selv om de ikke brukes, krever dokumentovervåkere bare to metoder ved siden av lenkede hendelseskript.

Overvåking av dokumenthendelser

Overvåking vises her for Basic- og Python-språkene ved bruk av objektorientert programmering. Å tilordne OnLoad-skript til Open Document-hendelsen, er tilstrekkelig for å starte og avslutte dokumenthendelsesovervåking. Verktøy - Tilpass-menyen Hendelser brukes til å tilordne begge skriptene.

Avlytting av hendelser hjelper til med å sette skript pre og post betingelser, for eksempel lasting og lossing av biblioteker eller spor av skriptbehandling i bakgrunnen. Access2Base.Trace modulbruk viser den andre konteksten.

Med Python

Overvåkning av hendelser starter fra objektinstansering og stopper til slutt når Python slipper objektet. Hevede hendelser rapporteres ved å bruke Access2Base konsollen.

note

OnLoad og OnUnload hendelser kan brukes til å henholdsvis sette og deaktivere Python-programbanen. De beskrives som Åpne dokument og Dokument lukket.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       ""Overvåk dokumenthendelser""
       '''
       tilpasset fra 'Python script for å overvåke OnSave event' ved
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         "" "Overvåkning av dokumenthendelser" ""
         '' 'rapport ved bruk av Access2Base.Sporings-konsoll ELLER
         rapport i 1. ark, første kolonne for Calc-dokumenter '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0  # avkommenter for Calc-dokumenter
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen ()  # Begynn å overvåke dok. hendelser
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """Output doc. Hendelser i første kolonne i et Calc regneark" ""
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen (self, * args):  # OnLoad / OnNew tidligst
         """Start dokument. Overvåkning av hendelser"""
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log ("INFO", "Dokumenthendelser logges", Aktiv)
       
       def sov(selv, * args): # OnUnload senest (valgfritt)
         """ Stopp dok.-hendelsesovervåking """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Konsoll.log ("INFO", "Dokumenthendelser er logget", Sant)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Oppfanger alle dok- hendelser """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # kun for Calc-dokument
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Frislipp alle aktiviteter """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # 'Open Document'-hendelse
       lytter = UiDocument() # Starter lytting
       
     def OnUnload(*args): # «Dokument har blitt lukket»-hendelse
       send # (valgfritt) utført når det avsluttes
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       (Bak/For) grunnkonsoll for å rapportere / logge programkjøring.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """Skriv ut frie gjenstandsliste til konsollen"""
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """Legg loggmelding til konsollen, valgfri brukerspørring """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """Sett nedre grense for loggmeldinger """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Vis konsollinnhold/dialog """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Ta tak i applikasjonsbasert Basic skript '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Husk den feilstavede metoden documentEventOccured som arver en skrivefeil fra LibreOffice Application Programming Interface (API).


Tipsikon

Hendelser som Start applikasjon og Lukk applikasjon kan brukes til å aktivere og deaktivere Python-bane for brukerskript eller LibreOffice-skript. På lignende måte kan dokumentbaserte Python-biblioteker eller -moduler lastes og frigis ved å bruke Åpne dokument og Dokument lukket-hendelser. Se Importere Python-moduler for mer informasjon.


Med LibreOffice Basic

Ved å bruke Verktøy - Tilpass -menyen Events -fanen, utløser Åpne dokument hendelsen en Konsoll-Logger initialisering. _documentEventOccured rutine - angitt av ConsoleLogger - fungerer som et unikt inngangspunkt for å fange alle dokumenthendelser.

controller.Hendelsesmodul


    Option Explicit
    
    Global _obj As Object ' controller.ConsoleLogger instans
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> pne Dokument <<
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      '' 'ConsoleLogger unikt inngangspunkt' ''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

controller. ConsoleLogger -klassemodul

Hendelsesovervåking starter fra det øyeblikket et ConsoleLogger -objekt blir instantiert og stopper til slutt, når dokumentet lukkes. StartAdapter rutine laster nødvendige grunnleggende biblioteker, mens oppfangede hendelser rapporteres ved hjelp av Access2Base.Trace -modulen.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' ADAPTER design mønster objekt som skal instantieres i "Open Document" hendelse
     Private Const UI_PROMPT = True
     Privat Const UI_NOPROMPT = False 'Sett den til True for å visualisere dokumenthendelser
       
     ' MEDLEMMER
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Privat tekstmelding for _txtMsg As String for å logge i konsollen
       
     ' EGENSKAPER
     Private Property Get FileName As String
       ''' Systemavhengig filnavn '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METODER
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Overvåking av dokumenthendelser '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Igangsetting av dokumenthendelseslogging '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog ("INFO", _txtMsg og "Dokumenthendelser logges", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Avslutt loggføring av dokumenthendelser '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog ("INFO", _txtMsg og "Dokumenthendelser er logget", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole () 'Dialogbok for oppfangede hendelser
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' HENDELSER
     ' Koden din for håndterte hendelser lagres her
   
warning

Vær oppmerksom på den feilstavede metoden _documentEventOccured som arver en skrivefeil fra LibreOffice Application Programming Interface (API).


Oppdaging av dokumenthendelser

Kringkaster-API-objektet inneholder listen over hendelser den er ansvarlig for:

Med Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       "" "Vis dokumenthendelser" ""
       '''
       tilpasset fra DisplayAvailableEvents () av A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Alternativ Python Script Organizer (APSO) utvidelse brukes til å gjengi hendelsesinformasjon på skjermen.


Med LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       '''Vis dokumenthendelser'''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Supporter oss!