Overvåke Dokumenthendelser

Ved siden av tilordne makroer til hendelser , kan man overvåke LibreOffice-dokumenthendelser. Applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) kringkastere er ansvarlige for å kalle opp hendelsesskript. I motsetning til lyttere som må ha definert alle støttede metoder, selv om de ikke brukes, krever dokumentovervåkere bare to metoder ved siden av lenkede hendelseskript.

Lytter til Dokumenthendelser

Overvåking illustreres her for Basic og Python ved hjelp av objektorientert programmering. Å tilordne OnLoad script, til Åpne Dokument hendelsen, er nok til å starte og avslutte dokumentovervåking. Verktøy - Tilpass ... -menyen Hendelser -fanen brukes til å tilordne begge skriptene.

Å avskjære hendelser hjelper deg med å sette skript før og etter forhold, for eksempel å laste inn og laste ned biblioteker eller spore skriptbehandling i bakgrunnen. Access2Base Sporing -modulbruk illustrerer den andre konteksten.

Med Python

Overvåkning av hendelser starter fra objektinstansering og stopper til slutt når Python slipper objektet. Hevede hendelser rapporteres ved å bruke Access2Base konsollen.

note

OnLoad og OnUnload -hendelser kan benyttes til å angi og deaktivere Python-programbanen. De beskrives som Åpne dokumenter og Dokument lukket .     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     klasse UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       ""Overvåk dokumenthendelser""
       '''
       tilpasset fra 'Python script for å overvåke OnSave event' ved
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         "" "Overvåkning av dokumenthendelser" ""
         '' 'rapport ved bruk av Access2Base.Sporings-konsoll ELLER
         rapport i 1. ark, første kolonne for Calc-dokumenter '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0  # avkommenter for Calc-dokumenter
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen ()  # Begynn å overvåke dok. hendelser
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """Output doc. Hendelser i første kolonne i et Calc regneark" ""
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen (self, * args):  # OnLoad / OnNew tidligst
         """Start dokument. Overvåkning av hendelser"""
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log ("INFO", "Dokumenthendelser logges", Aktiv)
       
       def sov(selv, * args): # OnUnload senest (valgfritt)
         """ Stopp dok.-hendelsesovervåking """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Konsoll.log ("INFO", "Dokumenthendelser er logget", Sant)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Oppfanger alle dok- hendelser """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # kun for Calc-dokument
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Frislipp alle aktiviteter """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # 'Open Document'-hendelse
       listener = UiDocument() # Initiates listening
       
     def OnUnload(*args): # «Dokument har blitt lukket»-hendelse
       send # (valgfritt) utført når det avsluttes
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       (Bak/For) grunnkonsoll for å rapportere / logge programkjøring.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """Skriv ut frie gjenstandsliste til konsollen"""
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """Legg loggmelding til konsollen, valgfri brukerspørring """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """Sett nedre grense for loggmeldinger """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Vis konsollinnhold/dialog """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grab application-based Basic script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Husk den feilstavede metoden documentEventOccured som arver en skrivefeil fra LibreOffice Application Programming Interface (API).


Tipsikon

Start applikasjon og Lukk applikasjons hendelser kan henholdsvis brukes til å angi og deaktivere Python-sti for brukerskript eller LibreOffice-skript. På lignende måte kan dokumentbaserte Python-biblioteker eller -moduler lastes inn og frigjøres ved hjelp av Åpne dokument og Dockment lukket hendelser. Se Importere Python-moduler for mer informasjon.


Med LibreOffice Basic

The Onload script is assigned to Open document event using Tools – Customise... menu Events tab. Events monitoring starts from the moment a ConsoleLogger object is instantiated and ultimately stops when Basic engine releases it. OnLoad event loads necessary Basic libraries, while caught events are reported using Access2Base.Trace module.


     REM controller.Events-modul
     Option Explicit
     Privat _obj As Object ' Kontroller.KonsollLogger-forekomst
       
     Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Open Document <<
       _obj = New ConsoleLogger : _obj.Start(evt)
     End Sub ' controller.OnLoad
     ' ----
     REM kontroller.KonsollLogger-klassemodul
     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' ADAPTER design pattern object to be instantiated in « Open Document » event
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Set it to True to visualise documents events
       
     ' CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR
     Private Sub Class_Initialize()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Initialize
     Private Sub Class_Terminate()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Terminate
       
     ' MEDLEMMER
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
       
     ' PROPERTIES
     Private Property Get FileName As String
       ''' Systemavhengig filnavn '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METODER
     Private Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Overvåking av dokumenthendelser '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _Stop(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._documentEventOccured
       
     Private Sub _disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject)
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.disposing
       
     Public Sub Start(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Igangsetting av dokumenthendelseslogging '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Dokumenthendelser logges", _
         UI_PROMPT)
       
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Start
       
     Private Sub _Stop(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Avslutt loggføring av dokumenthendelser '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Dokumenthendelser er loggført", _
         UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Captured events dialog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._Stop
       
     ' EVENTS
     ' Koden din for håndterte hendelser lagres her
   
warning

Vær oppmerksom på den feilstavede metoden _documentEventOccured som arver en skrivefeil fra LibreOffice Application Programming Interface (API).


Oppdaging av dokumenthendelser

Kringkaster-API-objektet inneholder listen over hendelser den er ansvarlig for:

Med Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       "" "Vis dokumenthendelser" ""
       '''
       tilpasset fra DisplayAvailableEvents () av A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Alternativ Python Script Organizer (APSO) utvidelse brukes til å gjengi hendelsesinformasjon på skjermen.


Med LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       '''Vis dokumenthendelser'''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Supporter oss!