Overvåke Dokumenthendelser

Ved siden av tilordne makroer til hendelser , kan man overvåke LibreOffice-dokumenthendelser. Applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) kringkastere er ansvarlige for å kalle opp hendelsesskript. I motsetning til lyttere som må ha definert alle støttede metoder, selv om de ikke brukes, krever dokumentovervåkere bare to metoder ved siden av lenkede hendelseskript.

Lytter til Dokumenthendelser

Overvåking illustreres her for Basic og Python ved hjelp av objektorientert programmering. Å tilordne OnLoad script, til Åpne Dokument hendelsen, er nok til å starte og avslutte dokumentovervåking. Verktøy - Tilpass ... -menyen Hendelser -fanen brukes til å tilordne begge skriptene.

Å avskjære hendelser hjelper deg med å sette skript før og etter forhold, for eksempel å laste inn og laste ned biblioteker eller spore skriptbehandling i bakgrunnen. Access2Base Sporing modulbruk illustrerer den andre konteksten.

Med Python

Overvåkning av hendelser starter fra objektinstansering og stopper til slutt når Python slipper objektet. Hevede hendelser rapporteres ved å bruke Access2Base konsollen.

note

OnLoad og OnUnload -hendelser kan benyttes til å angi og deaktivere Python-programbanen. De beskrives som Åpne dokumenter og Dokument lukket .     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     klasse UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       ""Overvåk dokumenthendelser""
       '''
       tilpasset fra 'Python script for å overvåke OnSave event' ved
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         "" "Overvåkning av dokumenthendelser" ""
         '' 'rapport ved bruk av Access2Base.Sporings-konsoll ELLER
         rapport i 1. ark, første kolonne for Calc-dokumenter '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0  # avkommenter for Calc-dokumenter
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen ()  # Begynn å overvåke dok. hendelser
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """Output doc. Hendelser i første kolonne i et Calc regneark" ""
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen (self, * args):  # OnLoad / OnNew tidligst
         """Start dokument. Overvåkning av hendelser"""
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log ("INFO", "Dokumenthendelser logges", Aktiv)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload at the latest (optional)
         """ Stop doc. events monitoring """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Document events have been logged", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Intercepts all doc. events """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # only for Calc docs
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Release all activities """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # 'Open Document' event
       listener = UiDocument() # Initiates listening
       
     def OnUnload(*args): # 'Document has been closed' event
       pass # (optional) performed when disposed
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       (Back/Fore)ground console to report/log program execution.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Print free item list to console """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Append log message to console, optional user prompt """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Set log messages lower limit """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Display console content/dialog """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grab application-based Basic script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Mind the misspelled documentEventOccured method that inherits a typo from LibreOffice Application Programming Interface (API).


Tipsikon

Start application and Close application events can respectively be used to set and to unset Python path for user scripts or LibreOffice scripts. In a similar fashion, document based Python libraries or modules can be loaded and released using Open document and Document closed events. Refer to Importing Python Modules for more information.


With LibreOffice Basic

The Onload script is assigned to Open document event using Tools – Customise... menu Events tab. Events monitoring starts from the moment a ConsoleLogger object is instantiated and ultimately stops when Basic engine releases it. OnLoad event loads necessary Basic libraries, while caught events are reported using Access2Base.Trace module.


     REM controller.Events module
     Option Explicit
     Private _obj As Object ' controller.ConsoleLogger instance
       
     Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Open Document <<
       _obj = New ConsoleLogger : _obj.Start(evt)
     End Sub ' controller.OnLoad
     ' ----
     REM controller.ConsoleLogger class module
     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' ADAPTER design pattern object to be instantiated in « Open Document » event
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Set it to True to visualise documents events
       
     ' CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR
     Private Sub Class_Initialize()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Initialize
     Private Sub Class_Terminate()
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Terminate
       
     ' MEMBERS
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
       
     ' PROPERTIES
     Private Property Get FileName As String
       ''' System-dependent filename '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METHODS
     Private Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Monitor document events '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _Stop(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._documentEventOccured
       
     Private Sub _disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject)
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.disposing
       
     Public Sub Start(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Initialize document events logging '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Document events are being logged", _
         UI_PROMPT)
       
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.Start
       
     Private Sub _Stop(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Terminate document events logging '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _
         IIf(IsMissing(evt),"",evt.EventName & "-") & "Document events have been logged", _
         UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Captured events dialog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._Stop
       
     ' EVENTS
     ' Your code for handled events goes here
   
warning

Mind the misspelled _documentEventOccured method that inherits a typo from LibreOffice Application Programming Interface (API).


Discovering Documents Events

The broadcaster API object provides the list of events it is responsible for:

With Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Display document events """
       '''
       adapted from DisplayAvailableEvents() by A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

The Alternative Python Script Organizer (APSO) extension is used to render events information on screen.


With LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Display document events '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Supporter oss!