Leser- og skriver verdier til Områder

Makroer i LibreOffice Calc trenger ofte å lese og skrive verdier fra/til ark. Denne hjelpesiden beskriver de ulike tilnærmingene til å få tilgang til ark og områder for å lese eller skrive verdiene deres.

note

Alle eksemplene som presenteres på denne siden kan implementeres både i Basic og Python.


Tilgang til en enkelt celle

Eksemplet nedenfor legger inn den numeriske verdien 123 i celle "A1" i gjeldende ark.


  Dim oSheet as Object
  Dim oCell as Object
  oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A1")
  oCell.setValue(123)
 

Det samme kan oppnås med Python:


  doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
  sheet = doc.getCurrentController().getActiveSheet()
  cell = sheet.getCellRangeByName("A1")
  cell.setValue(123)
 

Merk at i de foregående eksemplene åpnes cellen ved å bruke områdenavnet "A1". Det er også mulig å få tilgang til celler ved å bruke indekser som om arket var en matrise der kolonner og rader indekseres fra null.

Dette kan gjøres ved å bruke getCellByPosition(colIndex, rowIndex) metoden, som tar inn en kolonne og en radindeks. Eksemplet nedenfor i Basic endrer tekstverdien i celle "C1" (kolonne 2, rad 0).


  oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
  oCell = oSheet.getCellByPosition(2, 0)
  oCell.setString("Hello")
 

Dette eksemplet kan også implementeres i Python på denne måten:


  doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
  sheet = doc.getCurrentController().getActiveSheet()
  cell = sheet.getCellByPosition(2, 0)
  cell.setString("Hello")
 
note

Hovedforskjellen mellom Python- og Basic-skript ligger i hvordan du får tilgang til arkobjektet ved å bruke kontekstvariabelen XSCRIPTCONTEXT. Etter det er alle metoder og egenskaper identiske i Basic og Python.


Verdier, strenger og formler

Calc-celler kan ha tre typer verdier: numeriske, strenger og formler. Hver type har sitt eget skriv og les metoder:

Type

Get Method

Set Method

Numerisk

getValue()

setValue(newValue)

Tekst

getString()

setString(newString)

Formel

getFormula()

setFormula(newFormula)


note

Datoer og valutaverdier betraktes som numeriske verdier i Calc.


Følgende eksempel legger inn numeriske verdier i cellene "A1" og "A2" og setter inn en formel i celle "A3" som returnerer multiplikasjonen av disse verdiene.


  oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A1")
  oCell.setValue(10)
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A2")
  oCell.setValue(20)
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A3")
  oCell.setFormula("=A1*A2")
 

Tilgang til områder i forskjellige ark

De forrige eksemplene brukte bare det aktive arket til å utføre operasjoner. Det er mulig å få tilgang til celleområder i forskjellige ark etter indekser eller navn.

Eksemplet nedenfor legger inn en numerisk verdi i celle "A1" på arket kalt "Sheet2".


  oSheet = ThisComponent.Sheets.getByName("Sheet2")
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A1")
  oCell.setValue(123)
 

Dette eksemplet kan også implementeres i Python slik:


  doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
  sheet = doc.Sheets["Sheet2"]
  cell = sheet.getCellRangeByName("A1")
  cell.setValue(123)
 

Ark kan også nås ved å bruke nullbaserte indekser som indikerer hvilket ark med tanke på rekkefølgen de vises i Calc-filen.

I Basic, i stedet for å bruke getByName-metoden, bruk Ark(arkIndex) som vist neste:


  oSheet = ThisComponent.Sheets(0)
 

Dette kan gjøres på lignende måte i Python:


  sheet = doc.Sheets[0]
 

Bruke ScriptForge-biblioteket

Calc-tjenesten til ScriptForge-biblioteket kan brukes til å hente og angi celleverdier som følger:


  

' Laster ScriptForge-biblioteket

GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")

' Får tilgang til gjeldende Calc-dokument

oDoc = CreateScriptService("Calc")

' Angir verdien for cellene A1 og A2

oDoc.setValue("A1", "Hello")

oDoc.setValue("A2", 123)

note

Metoden setValue kan brukes til å angi både numeriske og tekstverdier. For å angi en celleformel, bruk setFormula-metoden.


Med Calc-tjenesten kan henting og angivelse av celleverdier gjøres med en enkelt kodelinje. Eksemplet nedenfor henter verdien fra celle "A1" og viser den i en meldingsboks.


  Dim val as Variant, oDoc as Object
  oDoc = CreateScriptService("Calc")
  val = oDoc.getValue("A1")
  MsgBox val
 

ScriptForge-biblioteket gjør det også enklere å få tilgang til områder i forskjellige ark, som vist i eksemplet nedenfor:


  Dim val1, val2
  ' Henter celle "A1" fra arket kalt "Sheet1"
  val1 = oDoc.getValue("Sheet1.A1")
  ' Henter celle "B3" fra arket kalt "Sheet2"
  val2 = oDoc.getValue("Sheet2.B3")
  ' Plasserer resultatet i celle "A1" i arket "Rapport"
  Dim result : result = val1 * val2
  oDoc.setValue("Report.A1", result)
 

Eksemplene ovenfor kan også implementeres i Python som følger:


  from scriptforge import CreateScriptService
  doc = CreateScriptService("Calc")
  doc.setValue("A1", "Hello")
 

  doc = CreateScriptService("Calc")
  bas = CreateScriptService("Basic")
  val = doc.getValue("A1")
  bas.MsgBox(val)
 

  first_val = doc.getValue("Sheet1.A1")
  second_val = doc.getValue("Sheet2.B3")
  result = first_val * second_val
  doc.setValue("Report.A1", result)
 

Supporter oss!