Карактеристики на LibreOffice Writer

LibreOffice Writer ви овозможува да дизајнирате и произведете текстуални документи кои может да вклучат графика, табели или графикони. Потоа можете да ги снимите документите во разни формати, вклучително и стандардизираните OpenDocument format (ODF), Microsoft Word .doc формат или HTML. И можете лесно да ги извезете вашите документи во Portable Document Format (PDF).

Пишување

LibreOffice Writer Ви овозможува да креирате основни докумети, како меморандуми, факсови, писма, резимеа и да ги спојувате документите, како и долги и комплексни или повеќе-делни документи, заедно со библиографија, референтни табели и индекси.

LibreOffice Writer also includes such useful features as a spellchecker, a thesaurus, AutoCorrect, and hyphenation as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards.

Дизајнирање и структурирање

LibreOffice offers a wide variety of options to design documents. Use the Styles window to create, assign and modify styles for paragraphs, individual characters, frames and pages. In addition, the Navigator helps you to quickly move around inside your documents, lets you look at your document in an outline view, and keeps track of the objects that you have inserted into your document.

Исто така може да креирате различни индекси и табели во текстуалните документи. Може да ја дефинирате структурата и изгледот на индексите и табелите според Вашите индивидуални потреби. Активните хиперврски и обележувачи Ви овозможуваат да отидете директно до соодветните елементи во текстот.

Издавачка дејност со LibreOffice Writer

LibreOffice Writer contains numerous desktop publishing and drawing tools to assist you in creating professionally styled documents, such as brochures, newsletters and invitations. You can format your documents with multi-column layouts, frames, graphics, tables, and other objects.

Пресметувања

Текстуалните документи во LibreOffice имаат интегрирана функција за пресметки којашто Ви помага да извршувате софистицирани пресметки или логички врски. Исто така може лесно да креирате табела во текстуален документ за да правите пресметки.

Креирање цртежи

Алатката за цртање на LibreOffice Writer Ви овозможува да креирате цртежи, графики, легенди и други видови цртежи директно во текстуалните документи.

Вметнување графики

Можете да внесете слики во различни формати во текстуалниот документ, вклучително графика во JPG или GIF формат. Дополнително Галерија ви дава колекција на илустрации, а Фонтовата галерија создава неверојатни ефекти на фонтот.

Флексибилен интерфејс на апликацијата

The program interface is designed so that you can configure it according to your preferences, including customizing icons and menus. You can position various program windows, such as the Styles window or the Navigator as floating windows anywhere on the screen. You can also dock some windows to the edge of the workspace.

„Повлечи-и-пушти“

Можноста „Повлечи-и-пушти“ Ви овозможува да работите брзо и ефикасно со текстуалните документи во LibreOffice. На пример, можете да влечете и пуштате објекти, како што се графики од Галеријата, од една локација на друга во истиот документ, или меѓу отворени документи во LibreOffice.

Функции за помош

Може да го користите системот за помош како комплетна референција за апликациите на LibreOffice, вклучително и инструкции за едноставни и комплексни задачи.

Please support us!