Линијари

Линијарите ги покажуваат димензиите на страницата и позицијата на табулаторот, вовлекувањата, границите и колоните. Сите овие елементи на линијарите може да ги измените со користење на глушецот.

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

Setting Tabs

On the ruler, set the tabs for the current paragraph, or all selected paragraphs, using the mouse.

Setting Indents, Margins, and Columns

You can define the indents and margins for the current paragraph, or for all selected paragraphs, using the mouse.

Please support us!