Линијари

Линијарите ги покажуваат димензиите на страницата и позицијата на табулаторот, вовлекувањата, границите и колоните. Сите овие елементи на линијарите може да ги измените со користење на глушецот.

Со кликнување двапати на линијарот се отвора дијалогот Пасус каде што може да доделитедиректно форматирање на пасуси за тековниот пасус или сите избрани пасуси.

Setting Tabs

On the ruler, set the tabs for the current paragraph, or all selected paragraphs, using the mouse.

Setting Indents, Margins, and Columns

You can define the indents and margins for the current paragraph, or for all selected paragraphs, using the mouse.

Please support us!