Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose Form.


Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Control Wizards

Specifies whether to start the wizard automatically when inserting a new control. This setting applies globally to all documents.

Поле за ознака

Icon Label Field

Креира поле за приказ на текст. Овие ознаки се само за прикажување на претходно дефиниран текст. Во овие полиња не може да се пишува текст.

Текстуално поле

Icon Text Box

Креира поле за текст. Полињата за текст се полиња во кои корисникот може да внесува текст. Во формите, полињата за текст прикажуваат податоци или служат за внесување на нови податоци.

Поле за означување

Icon Check Box

Креира поле за означување. Полињата за означување овозможува активирање и деактивирање на функции во форма.

Копче за опција

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Поле за листа

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Комбинирана листа

Icon Combo Box

Креира комбинирана листа. Комбинирана листа е поле за листа со една ред со паѓачка листа од која корисниците можат да изберат елемент. Можете да го доделите својството "само за читање" на комбинираната листа така што корисниците не можат да внесуваат дополнителни елементи на на веќе постоечките во листата. Ако формата е поврзан со база на податоци и врската е активна, Волшебникот за комбинирани листи ќе се појави автоматски по додавањето на комбинираната листа во документот.

Копче за притискање

Icon Push Button

Креира копче. Оваа функција може да се користи за да се изврши команда на одреден настан, како што е клик со глушец.

Можете да додадете текст и графика на овие копчиња.

Копче со слика

Icon image button

Креира копче прикажано како слика. Покрај графичката претстава, копчето со слика ги има сите својства на „нормално“ копче.

Форматирано поле

Icon Formatted Field

Креира форматирано поле. Форматирано поле е поле за текст во кое може да се дефинира форматот на внесување и приказ на податоците и кои вредности за внесување се дозволени.

Форматираното поле има специјални својства за форматирање (изберете Формат - Контрола).

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Поле за групирање

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Контрола на слика

Icon Image Control

Креира контрола за слика. Може да се користи само за да се додадат слики од база на податоци. Во документот со форма, двојно кликнете една од овие контроли за да Ви се отвори дијалогот Вметни графика за да вметнете слика. Исто така има и контекстно мени (не во режим на дизајнирање) со команди за вметнување и бришење на сликата.

Слики од база на податоци можат да се прикажат во фомуларот и нови слики можат да се додат во базата се додека контролата за слика не е заштитена од запишување. Контролата мора да се однесува на поле од базата на податоци. Затоа внесете име на поле од базата во прозорецот со својства во ливчето Податоци.

Избор на датотека

Icon File Selection

Креира копче што овозможува избор на датотека.

Контрола за табела

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Специјални информации за контролите за табела.

Лента за навигација

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Својства на контрола

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Form Properties

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Form Navigator

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Open in Design Mode

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Content Controls

A content control is a placeholder text in which the current content will be replaced when clicking into the control. Content controls are individual controls to add and customize for use in templates, forms, and documents. Content controls can provide instructional text and set controls to disappear when users type in their own text.

Please support us!