Табела

Прикажува команди за вметнување, уредување и бришење на табела внатре во текстуален документ.

Insert Table

Вметнува нова табела.

Вметнување

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Inserts a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Inserts a column after the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Избриши

Opens a submenu with the following command options:

Редови

Ги брише избраните редови.

Колони

Ги брише избраните колони.

Табела

Deletes the current table.

Избери

Opens a submenu with the following command options:

Ќелија

Selects the current cell.

Ред

Го избира тековниот ред.

Колона

Ја избира тековната колона.

Табела

Ја избира тековната табела.

Size

Opens a submenu with the following command options:

Висина на ред

Го отвора дијалогот „Висина на Ред“ каде што може да ја промените висината на редот.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Оптимална висина на ред

Automatically adjusts row heights to match the contents of the cells. This is the default setting for new tables.

Рамномерна распределба на редови

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Column Width

Го отвора дијалогот „Ширина на колона“ каде што може да ја промените ширината на колоната.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Оптимална ширина на колона

Automatically adjusts column widths to match the contents of the cells. Changing the width of a column does not affect the width of the other columns in the table. The width of the table cannot exceed the page width.

Рамномерна распределба на колони

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

Спој ќелии

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Раздели ќелии

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Спојување табели

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Подели табела

Ја дели тековната табела на две посебни табели на местото каде се наоѓа курсорот Можете исто така да и пристапите на оваа нредна со десен клик на ќелијата во табелата.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Unprotect Cells

Removes the cell protection for all of the cells in the current table.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Формат на броеви

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Претвори

Opens a submenu with the following command options:

Текст во табела

Отвора дијалог каде што може да го претворите избраниот текст во табела.

Табела во текст

Отвора дијалог каде што може да ја претворите тековната табела во текст.

Text Formula

Го отвора алатникот за формули каде што може да внесувате или уредувате формули.

Подреди

Ги подредува избраните пасуси или редови од табели, по азбучен ред или според реден број. Можете да назначите до три клуча за подредување или комбинација од клучеви составени од букви и бројки.

Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!