Inserting a Graphic From a File

  1. Choose Insert - Image.

  2. Изберете ја датотеката. Во полето Тип на датотека можете да го ограничите изборот на одредени типови на документи.

  3. Кликнете на полето Врска ако сакате врска до оригиналната датотека.

    Ако полето Врска е означено, кога документот е ажуриран и вчитан, повторно се вчитува сликата со битмапа. Чекорите за уредување кои сте ги извршиле во локалната копија на сликата во документот повторно се применуваат и се прикажува сликата.

    Ако полето Врска е означено, секогаш работите со копијата креирана кога графиката е прво вметната.

    За вгнездување на графиките кои биле прво вметнати како врски, одете во Уреди - Врски и кликнете го копчето Прекини врска.

  4. Кликнете Отвори за вметнување на сликата.

By default, the inserted graphic is centered above the paragraph that you clicked in.

Please support us!