Креирање библиографии

Библиографија е листа на дела на кои се повикувате во документ.

Зачувување библиографски информации

LibreOffice зачувува библиографски информации во библиографска база на податоци или во посебен документ.

За да зачувате податоци во библиографска база на податоци:

 1. Изберете Алатки - Библиографска база на податоци.

 2. Choose Data - Record.

 3. Напишете име за библиографскиот елемент во полето Скратено име и потоа додадете дополнителни информации за записот во преостанатите полиња.

 4. Затворете го прозорецот Библиографска база на податоци.

За да зачувате библиографски информации во поединечен документ:

 1. Кликнете во вашиот документ каде што сакате да го додадете библиографски запис.

 2. Изберете Вметни - Индекси и табели - Библиографски запис.

 3. Изберете Од содржина на документот и кликнете Нов.

 4. Напишете име за библиографскиот запис во полето Кратко име.

 5. Select the publication source for the record in the Type box, and then add additional information in the remaining boxes.

 6. Click OK.

 7. In the Insert Bibliography Entry dialog, click Insert, and then Close.

Note Icon

When you save a document that contains bibliography entries, the corresponding records are automatically saved in a hidden field in the document.


Inserting Bibliography Entries From the Bibliography Database

 1. Кликнете во вашиот документ каде што сакате да го додадете библиографски запис.

 2. Choose Insert - Indexes and Tables - Bibliography Entry.

 1. Select From bibliography database.

 2. Select the name of the bibliography entry that you want to insert in the Short name box.

 3. Кликнете Вметни и потоа кликнете Затвори.

Please support us!