креирање алфабетски индекси

  1. Кликнете во вашиот документ каде што сакате да го вметнете индексот.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

  3. On the Type tab, select "Alphabetical Index" in the Type box.

  4. Ако сакате да користите регистар изберете Регистар во областа Опции, кликнете на Датотека и потоа најдете ја постојната датотека или креирајте нов регистар.

  5. Поставете ги опциите за форматирање на индексот, од тековното ливче или од кое било друго ливче во овој дијалог. На пример, ако во вашиот индекс сакате да користите наслови од една буква кликнете на ливчето Елементи, и потоа изберете Алфабетски разделувач. За да го промените форматирањето на нивоата во индексот кликнете на ливчето Стилови.

  6. Click OK.

  7. За да го ажурирате индексот кликнете со десното копче на глушецот на индексот, и потоа изберете Ажурирај индекс/табела.

Please support us!