Уредување или бришење елементи на индекси и табели

Елементите на индексот се вметнати како полиња во вашиот документ. За да ги погледнете полињата во вашиот документ изберете Приказ и осигурете се дека е избрано Сенчења на поле.

  1. Поставете го покажувачот веднаш пред елементот на индексот во вашиот документ.

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

Да се движите низ елементите на индексот во вашиот документ кликнете на стрелките за претходен или следен елемент во дијалогот Уредување елемент на индекс.

Creating a Table of Contents

Дефинирање елементи на индекс или содржина

Ажурирање, уредување и бришење индекси и содржини

Форматирање индекс или содржина

креирање алфабетски индекси

User-Defined Indexes

Креирање библиографии

Indexes Covering Several Documents

Please support us!