Уредување или бришење елементи на индекси и табели

Елементите на индексот се вметнати како полиња во вашиот документ. За да ги погледнете полињата во вашиот документ изберете Приказ и осигурете се дека е избрано Сенчења на поле.

  1. Поставете го покажувачот веднаш пред елементот на индексот во вашиот документ.

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

To cycle through the index entries in your document, click the next or the previous arrows in the Edit Index Entry dialog.

Please support us!