Hiding Text

Може да користите полиња и делови за да криете или прикажувате текст во вашиот документ ако е исполнет определен услов.

Пред да можете да скриете текст, прво мора да креирате променлива што ќе се користи во условот за криење на текстот.

To Create a Variable

 1. Кликнете во вашиот документ и изберете Вметни - Полиња - Други.

 2. Кликнете на ливчето Променливи или кликнете на „Постави променлива“ во листата Тип.

 3. Кликнете на „Општо“ во листата Формат.

 4. Напишете име за променливата во полето Име, на пример „Скриј“.

 5. Внесете вредност за променливата во полето Вредност, на пример, „1“.

 6. За да ја скриете променливата во вашиот документ изберете Невидлива.

 7. Кликнете Во ред.

За да скриете текст:

 1. Кликнете во документот каде сакате да го додадете текстот.

 2. Изберете Вметни - Полиња - Други и кликнете на ливчето Функции.

 3. Кликнете „Скриен текст“ во листата Тип.

 4. Внесете израз во полето Услов. На пример, користејќи ја променливата што претходно ја дефиниравтевнесете „Скриј==1“.

 5. Напишете го текстот што сакате да го скриете во полето Скриен текст

 6. Кликнете Во ред.

За да скриете пасус:

 1. Кликнете на пасусот каде што сакате да додадете текст.

 2. Choose Insert - Field - More Fields and click the Functions tab.

 3. Кликнете на „Скриен пасус“ во листата Тип.

 4. Внесете израз во полето Услов. На пример, користејќи ја променливата што претходно ја дефиниравтевнесете „Скриј==1“.

 5. Кликнете Во ред.

note

You must enable this feature by removing the check mark Hidden Paragraphs in the dialog - LibreOffice Writer - View. When the check mark is set, you cannot hide any paragraph.


За да скриете дел:

 1. Изберете го текстот што сакате да го скриете во вашиот документ.

 2. Choose Insert - Section.

 3. Во областа Скриј изберете Скриј, а потоа внесете израз во полето Услов. На пример, користејќи ја променливата што претходно ја дефиниравте, внесете „Скриј==1“.

 4. Кликнете Во ред.

Please support us!