За заглавија и подножја

Заглавијата и подножјата се области во горната и долната маргина на страницата, каде можете да додадете текст или графика. Заглавијата и подножјата се додадени на тековниот стил на пасус. Секоја страница што го користи истиот стил автоматски ги прифаќа заглавието или подножјето што го додавате. Може да вметнете Полиња, како што се број на страници и наслови на поглавја, во заглавијата и подножјата во текстуален документ.

Note Icon

Стилот на страницата за тековната страница е прикажан во статусната лента.


Заглавија и подножја во HTML-документи

Some of the header and footer options are also available for HTML documents. Headers and footers are not supported by HTML and instead are exported with special tags, so that they can be viewed in a browser. Headers and footers are only exported in HTML documents if they are enabled in Web Layout mode. When you reopen the document in LibreOffice, the headers and footers are displayed correctly, including any fields that you inserted.

Please support us!