Додавање полиња за внес

Поле за внесување е променлива што можете да ја кликнете во документ, која отвора дијалог во кој можете да ја уредувате променливата.

  1. Изберете Вметни -Полиња - Други и потоа кликнете на ливчето Функции.

  2. Кликнете на Поле за внес во листата Тип.

  3. Кликнете Вметни и напишете го текстот за променливата.

  4. Click OK.

Tip Icon

To quickly open all input fields in a document for editing, press +Shift+F9.


Please support us!